۱۳۸۸/۹/۱۰، جلد ۵، شماره ۳، صفحات ۴۴-۵۴

عنوان فارسی نگرش دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه قائم‌شهر نسبت به مصرف سيگار
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: مصرف سيگار يکی از خطرناک‌ترين رفتارهای غير بهداشتی است. اين پژوهش با هدف توصيف نگرش نسبت به مصرف سيگار و نيز شناسايی همبسته‌های اجتماعی نگرش به سيگار در بين دانش آموزان انجام شده است.
روش‌کار:
تحقيق حاضر يک مطالعه مقطعی، با استفاده از روش پيمايش است. 400 دانش آموز پسر درسال سوم متوسطه دبيرستان های شهر قائمشهر که به صورت تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب شده بودند، به پرسشنامه پژوهشگر ساخته به صورت خوداجرا پاسخ دادند. برای سنجش نگرش دانش‌آموزان نسبت به سيگار از يک مقياس 32 گويه‌ای در سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری استفاده گرديد.
نتايج: 6/82 درصد از دانش‌آموزاننسبت به مصرف سيگار نگرش منفی و 6/5 در صد از آنان نگرش مثبت داشته‌اند. نتايج تحليل واريانس نشان می‌دهند که در مجموع، دانش‌آموزانی که در رشته‌های کار- دانش و علوم انسانی تحصيل می کردند، پدرانشان تحصيلات کم‌تری داشتند، به طبقات اجتماعی پايين‌تری متعلق بودند، والدين و نيز دوستان آن‌ها سيگاری بوده‌اند، تعداد دوستان سيگاری آن‌ها بيشتر از ده نفر بوده است، بيشتر از دو سال با آن‌ها دوست بوده‌اند، و هر روز يا حداقل دو تا سه بار در هفته با آن‌ها معاشرت داشتند، گرايش بيشتری به مصرف سيگار داشته‌اند.
نتيجه‌گيری: اين پژوهش نشان داد که ميزان شناخت دانش آموزان از عوارض مصرف سيگار به نسبت، پايين است که می‌تواند عاملی در جهت گرايش آن‌ها به مصرف سيگار باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مصرف سيگار,مقياس نگرش به سيگار,دوستان سيگاری,والدين سيگاری

عنوان انگلیسی Attitude of the Boy’s Students toward the Cigarette Smoking in Ghaemshar City
چکیده انگلیسی مقاله Background & objectives: Cigarette smoking is the one of unhealthy behaviors in human societies which it’s over increasing prevalence, particularly among students, has produced many concerns. The present study seeks to describe the scale of cigarette smoking attitude (CSA) and its correlation with social determinants among high school students in the Ghaemshahr city.
Methods: This cross-sectional study is conducted via survey method and data has been collected through a self-administered questionnaire. The subjects of the study were 400 third-grade students of Ghaemshahr city’s high schools who have been selected randomly on the basis of proportional stratified random sampling method. A self-administered questionnaire with 32-items including cognitive, emotional, and behavioral aspects of CSA applied.
Results: 82.6 percent of students reported negative CSA (anti-smoking), while 5.6 percent of them declared positive CSA. Descriptive results showed that students’ awareness about negative effects of cigarette smoking was relatively low and insufficient. Furthermore, the results of the Analysis of Variance (ANOVA) showed that there were significant correlations between having positive CSA and subject of the study in high school, level of father’s education, social class of the family, and especially having smoker friends and parents.
Conclusions: It is concluded that students had low awareness and information about negative effects of cigarette smoking therefore more educational interventions should be implemented in high schools to increases the awareness and change their attitudes, Moreover, it should be emphasized that social environment, especially family and peer group (friends), play vital role in the formation of positive CSA and finally cigarette smoking.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cigarette smoking,Scale of cigarette smoking attitude,Smoker friends,Smoker parents

نویسندگان مقاله 8411---8412---8413---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-109&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات