۱۳۸۸/۹/۱۰، جلد ۵، شماره ۳، صفحات ۵۵-۶۰

عنوان فارسی سرواپيدميولوژی ويروس سايتومگال در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف:CMV يک هرپس ويروس و از عوامل مهم ايجاد بيماری‌های مادرزادی نظير کری و عقب افتادگی ذهنی است. ميزان شيوع اين ويروس در کشورهای مختلف بين 100-40 درصد است. با توجه به اهميت شناسايی دختران سرونگاتيو که در سنين ازدواج هستند و کاهش خطرات بالقوه در زمان حاملگی، مطالعه ما بر سرواپيدميولوژی عفونت CMV در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کازرون متمرکز بود.
روش‌کار: 360 نفر از دانشجويان دختر رشته‌های پرستاری و مامايی به صورت اتفاقی انتخاب شدند. پس از جمع آوری اطلاعات دموگرافيک و تهيه سرم، آزمايش ELISA انجام گرفت و در پايان، نتايج مورد تجزيه و تحليل آماری قرار گرفت.
نتايج: ميانگين سنی دانشجويان 8/20 سال بود (انحراف معيار= 42/1). 340 نفر (4/94%) با
 CMV آلودگی قبلی داشتند (دارای IgG) ‌در حالی که IgM در 4 نفر (1/1%) قابل شناسايی بود. همچنين تفاوت معنی‌داری بين دانشجويان از نظر رشته تحصيلی و محل سکونت و ميزان آلودگی به ويروس مشاهده نشد )05/0(P>.
نتيجه‌گيری:
شيوع عفونت
 CMV در اين پژوهش 4/94% تعيين شد که به ساير مطالعات انجام شده در ايران و ديگر نقاط دنيا به خصوص کشورهای در حال توسعه نزديک است. با توجه به تعداد خانم‌های در خطر و اهميت بيماری‌های مادرزادی ناشی از CMV، گسترش برنامه‌های پيشگيری و آموزش‌های لازم به خصوص به پرسنل بهداشتی سرونگاتيو (مثل پرستاران و ماماها) و خانم‌های سرونگاتيوی که در سنين ازدواج هستند از ارزش فوق العاده‌ای برخوردار می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ويروس سايتومگال,سرواپيدميولوژی,دانشجويان

عنوان انگلیسی Seroepidemiology of Cytomegalovirus among Female Students of Kazeroun Islamic Azad University
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Cytomegalovirus (CMV) is a one the cause of congenital illness and disability, including hearing loss and mental retardation. CMV is a herpesvirus which establishes a persistent life-long infection. Since the prevalence of antibodies against the virus varies in different geographical areas in the world, we decided to identify the seroepidemiology of CMV infection.
Methods: A descriptive study was conducted among 360 volunteer asymptomatic healthy female students in Islamic Azad University of Kazeroun. The men age of subjects was 20.8 years. For serological studies five (ml) of blood sample was collected and the serum was isolated by centrifugation. Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) was used for determination of immunoglobulin G (IgG) and immunoglobulin M (IgM) antibodies of CMV. Finally the results were analyzed by statistical methods.
Results: Overall, CMV-IgG antibody was positive in 340 persons (94.4%) out of 360 subjects and they have a previous infection. However, Only four persons (1.1 %) were determined to have IgM antibody. Also we couldn’t find any significant difference concerning their fields of study and their residency (p>0.05).
Conclusions: With considering the high rat of CMV infection rate in young female, it is suggested to have appropriate preventive programs for women particular in susceptible groups.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cytomegalovirus (CMV),Seroepidemiology,Students

نویسندگان مقاله 8414---8415---8416---8417---8418---8419---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-110&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات