۱۳۸۸/۱۲/۱۰، جلد ۵، شماره ۴، صفحات ۱-۷

عنوان فارسی بررسی گذر از مراحل مصرف سيگار و عوامل فردی-محيطی مرتبط با آن در نوجوانان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: مصرف سيگار يکی از مشکلات اساسی بهداشت عمومی است که بخصوص جمعيت نوجوان را درگير می‌کند. هدف از مطالعه حاضر تعيين پيش‌بينی کننده‌های فردی- محيطی گذر از مراحل مصرف سيگار است. سه مرحله برای مصرف سيگار بصورت غير سيگاری، سيگار آزموده و سيگاری معمول در نظر گرفته شده است.
روش کار: 1785 دانش آموز، با فاصله زمانی 12 ماه دو بار مورد بررسی قرار گرفتند. در شروع مطالعه دانش آموزان پرسشنامه‌ای را در رابطه با رفتار مصرف سيگار و اندازه‌گيری متغيرهای پيشگوکننده تکميل کردند. بعد از 12 ماه دوباره همان دانش آموزان پرسشنامه ديگری در رابطه با رفتار مصرف سيگار تکميل کردند. داده‌ها با استفاده از رگرسيون لجستيک تجزيه وتحليل گرديد.
نتايج: در طول 12 ماه 3/14% از دانش‌آموزان غيرسيگاری به مرحله سيگار آزموده و 5/16% از دانش آموزان سيگار آزموده به مرحله سيگاری معمول انتقال يافتند. برای گذر از مرحله غيرسيگاری به سيگارآزموده، داشتن تجربه مصرف الکل، شرکت در گروه‌های سيگاری و داشتن دوست نزديک سيگاری نقش دارند. همچنين پيش‌بينی‌کننده‌های گذر از مرحله سيگار آزموده به سيگاری معمول، داشتن تجربه مصرف الکل و داشتن دوست نزديک سيگاری هستند.
نتيجه گيری: پيشگيری از مصرف سيگار بايد در دوره دبيرستان و قبل از آن شروع شود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مصرف سیگار،دانش آموز،عوامل محیطی،تبریز

عنوان انگلیسی Survey of Transition in Different Stages of Cigarette Smoking and its Personal Environmental Factors in Adolescents
چکیده انگلیسی مقاله Background and objective: Cigarette smoking in adolescent population seems a major public health issue. The goal of the present study was to identify the effect of socio-personal factors on transitions in the adolescent smoking.
Methods: A total of 1785 students were assessed twice during 12 months. with respect to stage of change. The predictor variables were measured when the students were in the 10th grade. Logistic regression was used to predict different smoking stages at grade 11.
Results: At the end of follow-up, 14.3 percent of non-smokers have had smoking experiment, and 16.5 percent of smokers have showed to be the regular smokers. Among non smokers, using alcohol, friendship with smoker group were predictors of being regular smokers.
Conclusion:
Smoking prevention program should begin in adolescent age group.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Adolescents، Smoking uptake، Environmental factor، Tabriz

نویسندگان مقاله 8568---8569---8570---8571---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-95&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات