۱۳۸۸/۱۲/۱۰، جلد ۵، شماره ۴، صفحات ۸-۱۳

عنوان فارسی وضعيت تغذيه و عوامل مرتبط با آن در کودکان ۲۴-۰ ماهه استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۸۵
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: شيوع بالای سوء تغذيه و ارتباط آن با ميزان ميرايی و نقصان رشد جسمانی کودکان از مهم‌ترين مشکلات بهداشتی در کشورهای در حال توسعه است. اين مطالعه با هدف ارزيابی وضع تغذيه‌ای و عوامل مرتبط با آن در کودکان 24-0 ماهه استان خراسان جنوبی انجام پذيرفت.
روش کار: در اين مطالعه مقطعی 700 کودک 24-0 ماهه استان خراسان جنوبی به روش نمونه‌گيری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها از طريق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با مادران و اندازه‌گيری قد و وزن کودکان انجام شد. سپس وزن و قد کودکان با جداول استاندارد مرکز ملی آمارهای بهداشتی آمريکا (NCHS) به عنوان جامعه مرجع، مقايسه شدند. وضع تغذيه کودکان توسط سه شاخص کم‌وزنی، کوتاه‌قدی و لاغری مورد ارزيابی و عوامل مرتبط با آنها مورد بررسی قرار گرفت.
نتايج: ميانگين و انحراف معيار سن کودکان مورد بررسی 81/7 ± 14/11 ماه بود. بر اساس طبقه‌بندی
Z و منفی 2 انحراف معيار از جامعه بازبرد، 6/10، 3/5 و 6/11 درصد از کودکان به ترتيب از نظر وزن برای سن(کم وزنی)، قد برای سن (کوتاه قدی) و وزن برای قد (لاغری) به سوء تغذيه مبتلا بودند. وابستگی آماری
معنی‌دار بين شاخص‌های ارزيابی وضعيت تغذيه‌ای با سن کودک و وضعيت تغذيه کودک با شير مادر مشاهده شد (001/0=p). نتيجه‌گيری: با توجه به شيوع سوء تغذيه در کودکان مورد بررسی، اقداماتی نظير تداوم تغذيه با شير مادر تا دو سالگی جهت بهبود وضع تغذيه و کاهش سوء تغذيه توصيه می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله وضع تغذیه‌ای،کودکان،سوء تغذیه،خراسان جنوبی

عنوان انگلیسی The Survey of the Nutritional Status and Related Factors in 0-24 Month-Old Children in South Khorasan Province in Iran 2006
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objective: High prevalence of malnutrition and its relation with mental and physical health of children is one of the important health problems in developing countries. The aim of this survey was to assess the nutritional status and related factors in 0-24 month-old children in South Khorasan province in Iran 2006.
Methods: Seven hundred children of 0-24 month-old in South Khorasan province were included in this survey. A designed questionnaires and face-to-face interview with the mothers were used in order to obtain the required information . In addition, weight (Wt) and height (Ht) of the children were measured and compared with standard charts issued by the American National Center for Health Statistics (NCHS). The nutritional status was determined based on weight for age (Wt/A), height for age (Ht/A), and weight for height (Wt/Ht) indices.
Results: Mean of children's age was 11.1 ± 7.8 month. Based on the Z-score, cut-off point under -2SD from median of the reference population (NCHS), 10.6% of the children were underweight (Wt/A), 5.3% stunted (Ht/A) and 11.6% wasted (Wt/Ht). A statistically significant relationship was found between indices of malnutrition and age and breastfeeding status of children. There was no association between gender and residence of children with their nutritional status.
Conclusion: With regard to prevalence of malnutrition in children, breastfeeding is highly recommended.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Nutritional status ، Children ، Malnutrition ، South Khorasan

نویسندگان مقاله 8572---8573---8574---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-96&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات