۱۳۸۸/۱۲/۱۰، جلد ۵، شماره ۴، صفحات ۱۴-۲۰

عنوان فارسی مقايسه آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارهای روستايی و شهری در زمينه عوامل تغذيه‌ای مرتبط با پوکی و نرمی استخوان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: مطالعه جاری به ‌منظور مقايسه وضعيت آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارهای شهری و روستايی درباره نرمی و پوکی استخوان در استان‌های گلستان، سيستان و بلوچستان و بوشهر اجرا شد.
روش‌کار: روش نمونه‌گيری در اين مطالعه به صورت خوشه‌ای بود. مصاحبه شامل پرسش‌هايی در زمينه آگاهی، نگرش و عملکرد افراد مورد مطالعه در مورد عوامل تغذيه‌ای مرتبط با نرمی و پوکی استخوان بود.
نتايج: در اين مطالعه، درمجموع تعداد 2306 نفر مورد بررسی قرارگرفتند. آگاهی خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستايی در مورد کلسيم به عنوان يکی از مواد پيشگيری کننده از پوکی و نرمی استخوان، در استان‌های سيستان و بلوچستان،گلستان و بوشهر بيشتر بود (001/P<0). آگاهی خانوارهای شهری در هر سه استان در زمينه منابع غذايی کلسيم (شير، ماست، پنير و ساير لبنيات) از خانوارهای روستايی مطلوب‌تر بود (01/0 >P). در حيطه نگرش در مورد پوکی استخوان نيز خانوارهای شهری وضعيت بهتری داشتند (0/01 >P).
مصرف روزانه شير پاستوريزه نيز در خانوارهای شهری از اهميت بيشتری برخوردار بود (0/01>P).
نتيجه‌گيری:
بررسی عملکرد خانوارهای واجد زنان باردار و شيرده نشانگر اين بود که مصرف روزانه شير در خانوارهای شهری و روستايی درنواحی مورد بررسی اختلاف معنی‌داری نداشت. وضعيت عملکرد خانوارهای واجد شيرخوار نشان داد که نحوه قرار دادن نوزادان در مقابل آفتاب (به طور مستقيم يا از پشت شيشه) در خانوارهای شهری و روستايی تفاوت معنی‌داری نداشت. براساس نتايج اين مطالعه، ميزان آگاهی، نگرش و عملکرد خانوار‌های روستايی نسبت به پوکی و نرمی استخوان نامطلوب ارزيابی شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آگاهی،نگرش،عملکرد،پوکی استخوان،خانوار شهری،خانوار روستایی

عنوان انگلیسی Comparison of Knowledge, Attitude and Practice of Urban and Rural Households Towards Nutritional Factors Related to Osteoporosis and Osteopenia
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: The aim of this study was carried out to compare knowledge, attitude and practice of urban and rural households towards osteopenia and osteoporosis in Golestan, Sistan & Balouchestan and Boushehr provinces in Iran.
Methods: single-stage cluster sampling was used. The questions about knowledge about, attitude toward and practice of nutritional factors related to osteopenia and osteoporosis were asked by a structured interview.
Results: A total of 2306 households have been selected as overall sample size. Knowledge level of urban households about calcium as a preventive factor of osteoporosis & osteopenia was more in Sistan & Balouchestan, Golestan and Boushehr provinces. Knowledge level of urban households about calcium food courses: (Milk, Yogurt, Cheese and Dairy alternatives) was also better than that of rural habitants (P<0.01). Urban residents' attitude toward osteoporosis compared to rural residents was better (P 0.01>). Consumption of pasteurized milk had been paid more attention in urban households (P<0.001). The difference of daily milk intake in rural and urban households with pregnant or lactating women was not significant. Exposure of infant to sun as preventive factor was not satisticaly significant between rural and urban habitants.
Conclusion: It is concluded that the level of knowledge, attitude and practice of rural households toward osteoporosis and osteopenia was weaker than urban households.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Knowledge ، Attitude ، Practice ، Osteoporosis ، Urban and Rural

نویسندگان مقاله 8575---8576---8577---8578---8579---8580---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-97&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات