۱۳۸۸/۱۲/۱۰، جلد ۵، شماره ۴، صفحات ۲۱-۲۵

عنوان فارسی بررسی اولويت‌های سلامت از ديدگاه کارشناسی و مردم در پايگاه تحقيقات جمعيت کرمان در سال ۱۳۸۶
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: پايگاه‌های تحقيقات جمعيتی با هدف توانمندسازی مردم، پژوهش‌های مشارکتی مبتنی بر جامعه با روش‌های ساده را در دستور کار قرار می‌دهند. اين تحقيق با هدف تعيين اولويت‌های سلامت از ديدگاه کارشناسان و مردم در پايگاه تحقيقات جمعيتی کرمان با مشارکت مردم منطقه انجام گرفت.
روش کار: ديدگاه‌های مردم از 20 خوشه 20 خانواری توسط 10 تيم دو نفره آموزش ديده مردمی در فرم‌های پرسشنامه ثبت گرديد. اطلاعات جمع‌آوری شده با نرم‌افزار SPSS و آمار توصيفی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: مجموعاً اطلاعات 1289 نفر مربوط به 324 خانوار ثبت گرديد که 4/7 درصد از آن‌ها حداقل يک بيماری مزمن و غيرواگير در خانواده داشتند. بيشترين شکايت محيطی مردم مربوط به دفع زباله و بوی فاضلاب و يا وجود سگ‌های ولگرد در منطقه بود (7/48 و 5 /42 درصد). بيشترين نگرانی اجتماعی مردم به ترتيب تورم، گرانی و وضعيت اقتصادی خانواده و هم‌چنين بيکاری اعضای خانواده بوده است (24% و 35%). بين ديدگاه‌های مردم و کارشناسان در تعيين اولويت‌های سلامت از نظر آماری تفاوتی وجود نداشت.
نتيجه‌گيری: گسترش پايگاه‌های تحقيقات جمعيتی يکی از بهترين راه‌کارهای جلب مشارکت مردم است که بازوئی قوی برای دولت به منظور حفظ و ارتقاء سلامت محسوب می‌شوند مشروط بر اين که در گام نخست، مسئولين خود به اين باور برسند و مردم را در سرنوشت خود شريک نمايند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اولویت‌های سلامت،دیدگاه کارشناسی و مردم،پایگاه تحقیقات جمعیت

عنوان انگلیسی To Assess the Priority of Health Issues from the Point of View of Experts and Lay People in Kerman in 2007
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objective: Population-based unit research in urban areas utilze possible commmunity-based researches in oder to empower people to have a healthy life. In order to achive this goal this study carried out to prirotise the common health problems from the point of view of experts and habitants in Kerman population-based research center in 2007.
Methods: Cluster sampling was employed and an standard questionnaire was completed by participants.
Results: A population with total of 1289 persons from 324 family were included in this survey. The mean of age 26.8 ± 19.2. Fifty one percent were male and 15.7% had college education, 3.8% were illiterate, 35.8% were housewife or unemployed. Near seven percent had at least a chronic disease in their family. Most complaint of health environment were shooting garbage and stray dogs (48.7% and 42.5%). Unemployment and inflation were most worrying issues from people point of view (85% and 24%).
Conclusions: It is concluded that to allow people to participate in decision making for any health promotion program is very important and it should be taken into account by health policy makers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Health Priorities ، Viewpoint people ، Population research center

نویسندگان مقاله 8581---8582---8583---8584---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-98&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات