۱۳۸۸/۱۲/۱۰، جلد ۵، شماره ۴، صفحات ۲۶-۳۰

عنوان فارسی بررسی نتايج درمانی سندرم کمپارتمان در مصدومين زلزله بم
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: از مشکلات جدی مصدومين زلزله، سندرم کمپارتمان ناشی از آسيب له شدگی (crush injury) است که می‌تواند حيات عضو را به خطر اندازد. در درمان اين سندرم، بين شيوه جراحی (فاشيوتومی) و نگهدارنده، اختلاف نظر وجود دارد. اين مطالعه به ارزيابی تاثيرات انجام فاشيوتومی بر مرگ و مير و ابتلای مصدومين زلزله بم در سال 1382 خواهد پرداخت.
روش کار: پرسشنامه‌ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافيک، بالينی و آزمايشگاهی طراحی شد و برای مصدومين بستری شده تکميل گرديد. در ابتدا اطلاعات مصدومين فاشيوتومی شده مورد آناليز قرار گرفت. در ادامه، از بين بيماران فاشيوتومی نشده، گروهی با حداکثر فاکتورهای مشابه ممکن انتخاب و به مقايسه مرگ و مير و ابتلای دو گروه پرداخته شد.
نتايج: 2962 نفر بررسی شده بودند. فاشيوتومی در (61/3%) 107 بيمار انجام شده بود (46% خانم). متوسط سن بيماران فاشيوتومی شده 79/9 ± 46/27 سال بود (حداقل=10 و حداکثر=65). آنها به طور متوسط براي7/0 ± 06/5 ساعت زير آوار محبوس شده بودند (حداقل=1 و حداکثر=15). تفاوت معنی‌داری در مرگ و مير و ابتلای نهايی مصدومين فاشيوتومی شده نسبت به گروه انتخابی فاشيوتومی نشده که از نظر سطح آنزيم‌های عضلانی، زمان زير آوار، سن، جنس و ميزان مايع دريافتی در وضعيت مشابه بودند وجود نداشت.
نتيجه‌گيری: به نظر می‌رسد که انجام فاشيوتومی در افزايش مرگ و مير و ابتلا در مصدومين، تاثير چشم گيری نداشته باشد؛ البته اظهار نظر قطعی در اين مورد منوط به انجام مطالعات قوی‌تر است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فاشیوتومی،سندرم کمپارتمان،سندرم کراش،مرگ و میر،زلزله بم،ایران

عنوان انگلیسی Treatment Outcomes of Compartment Syndrome in Bam Earthquake Victims
چکیده انگلیسی مقاله Background & objectives: In the management of crush syndrome, the way of treating compartment syndrome is controversial. The aim of this study was to evaluate the outcomes of compartment syndrome treatment after Bam earthquake.
Methods: Clinical and laboratory findings of all fasciotomized patients in Bam earthquake were analyzed. Then nonfasciotomized patients with same characteristics were selected and the outcomes of two groups were compared.
Results: Fasciotomy for 107 injured out of 2962 hospitalized patients, was performed (46% female). Mean age of fasciotomized patients was 27.4±9.7 years (min=10, max=65 year). There were not significant differences in the final outcome of two groups with the same clinical, biochemical and demographic characteristics.
Conclusions: Fasciotomy for 107 injured out of 2962 hospitalized patients, was performed (46% female). Mean age of fasciotomized patients was 27.4±9.7 years (min=10, max=65 year). There were not significant differences in the final outcome of two groups with the same clinical, biochemical and demographic characteristics.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fasciotomy ، Compartment syndrome ، Crush syndrome ، Bam Earthquake ، Iran

نویسندگان مقاله 8585---8586---8587---8588---8589---8590---8591---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-99&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات