۱۳۸۸/۱۲/۱۰، جلد ۵، شماره ۴، صفحات ۳۱-۳۶

عنوان فارسی آگاهی و نگرش پزشکان و پرستاران و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد توريسم پزشکی در سال ۱۳۸۶
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: توريسم پزشکی در جهان امروز از مهم‌ترين شاخص‌های صنعت توريسم و دارای منافع اقتصادی اجتماعی بالا محسوب می‌شود. منظور از توريسم پزشکی، مسافرت بيماران به ساير کشورها برای استفاده از سرويس‌های درمانی ارزانتر از کشورشان است. لذا با توجه به نو بودن اين صنعت و عدم انجام اين مطالعه در ايران، بر آن شديم تا ميزان آگاهی و نگرش کادر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان را در مورد توريسم پزشکی ارزيابی نماييم.
روش‌کار:
اين مطالعه توصيفی بر روی 300 نفر از کادر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و بوسيله پرسشنامه انجام شد. پرسشنامه شامل سه دسته سئوالات دموگرافيک، بررسی آگاهی و نگرش شرکت کنندگان بود.
نتايج: فقط 3/8% از شرکت کنندگان در زمينه توريسم پزشکی مطالعه داشتند و تنها 7/14% از آنها تا کنون با اين توريست‌ها برخورد داشتند. اغلب شرکت کنندگان (7/68%) معتقد بودند که توسعه توريسم پزشکی آثار مضر اجتماعی نخواهد داشت و 62% عقيده داشتند که ورود اين بيماران منجر به ارتقاء سطح دانش پزشکان ايرانی خواهد شد. در کل 3/67% از شرکت کنندگان موافق ورود اين توريست‌ها به ايران بودند و 3/54% عقيده داشتند که توسعه توريسم پزشکی می‌تواند وضعيت درمانی بيماران ايرانی را بهبود بخشد.
نتـيجه‌گيری: آگاهی شرکت کنندگان بسيار کم است و بايد اقدامات آموزشی زيادی توسط سازمان‌های مسئول صورت گيرد؛ ولی به نظر می‌رسد که نگرش کادر پزشکی نسبت به توريسم پزشکی بسيار خوب بوده و اين افراد می‌توانند در اين زمينه فعاليت موثری داشته باشند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آگاهی،نگرش،توریسم پزشکی،پزشکان،پرستاران،دانشجویان

عنوان انگلیسی Medical Tourism: The view of Rafsanjan Medical University Staff
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Medical Tourism has been recently paid more attention. Individual practitioners and medical organizations must be able to provide accurate information about this rapidly evolving trend. Since there has been little known about this issue, we decided to assess the knowledge about and attitude towards medical tourism in Rafsanjan, Iran.
Methods: A questionnaire including XXX questions were completed by Rafsanjan Medical University staff. All information was analyzed by SPSS software.
Results: Only 8.3% of individuals sated that they studied some articles about Medical Tourism, and only 14.7% of them had deal with these kinds of patients. The majority of participants (80.7%) hadn’t had any idea about the quality of medical expenses by Medical Tourists. Mainly (68.7%) believed that development of Medical Tourism in Iran would not have any bad social consequences and 62% believed that its development in Iran could improve the knowledge of Iranian doctors. The majority (67.3%) agreed to arrange for inviting tourism to Iran in order to use of Medical Tourists and 54.3 of them believed that development of Medical Tourism could improve treatment of Iranian patients.
Conclusions: The knowledge of participants seems is very low therefore appropriate educational programs should be tailored by responsible organizations in Iran. However medical staff’s attitude towards medical Tourism seems is very positive which indicates having necessary potential for any activity in this regard in future.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Attitude ، Knowledge ، Medical Tourism ، Health Care Professional ، Iran

نویسندگان مقاله 8592---8593---8594---8595---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-100&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات