۱۳۸۸/۱۲/۱۰، جلد ۵، شماره ۴، صفحات ۳۷-۴۳

عنوان فارسی بررسی ميزان شيوع باکتريوری بدون علامت در دانش آموزان دختر دبستانی يکی از شهرک‌های اطراف تهران
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: عفونت ادراری ((UTI شايع‌ترين عفونت بعد از عفونت تنفسی در کودکان محسوب می‌شود که متاسفانه در بسياری از موارد بدون علائم واضح بالينی است. به همين منظوراين مطالعه با هدف تعيين ميزان شيوع عفونت ادراری بدون علامت در دختران دبستانی يکی از شهرک‌های اطراف تهران انجام شده است.
روش‌کار: در يک مطالعه توصيفی- مقطعی، کليه دانش‌آموزان دختر ابتدايی 6 تا 11 سال ) 1216 (n = مدارس شهرک مورد مطالعه با استفاده از نوار ادراری dipstick مورد بررسی قرار گرفتند و برای افراد دارای PH ادراری بالاتر از 7 يا نيتريت مثبت بعنوان موارد مشکوک به UTI، کشت ادراری انجام شد و توسط متخصص اورولوژی علائم بالينی موارد کشت مثبت بررسی و نهايتاً افراد مبتلا ولی بدون علائم ادراری مشخص گرديدند.
نتايج: از بين 67 دانش آموز مشکوک به UTI، تعداد 14 مورد (يعنی 15/1% از 1216 دانش آموز) به عفونت ادراری مبتلا بودند که با توجه به علائم بالينی عفونت ادراری، فقط 72/35% از افراد مبتلا به UTI دارای حداقل يکی از علائم عفونت ادراری بودند و اکثر افراد يعنی 28/64% از افراد، دارای عفونت ادراری بدون علامت بودند که اين ميزان به نسبت کل جامعه بررسی شده74/. % است.
نتيجه‌گيری: با توجه به احتمال عود مجدد وعوارض احتمالی بدنبال عفونت ادراری بدون علامت، انجام غربال‌گری با روش سريع و کم هزينه dipstick، به منظور ارتقاء سطح سلامت عمومی بخصوص کودکان دبستانی کاملاً ضروری است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عفونت ادراری بدون علامت،دختران دبستانی ( 6 تا 11 سال)،غربالگری،dipstick

عنوان انگلیسی Incidence of Asymptomatic Urinary Tract Infection in School-Age Girls in One of Tehran’s Suburbs
چکیده انگلیسی مقاله Background & objectives: Urinary Tract Infection (UTI) which unfortunately has no clear symptoms in many cases is the second prevalent infection among children after respiratory infection. This study carried out in order to determine the frequency of asymptomatic UTI among elementary school girls in one of Tehran’s suburbs (Mahalat town).
Methods: In a cross sectional study, all elementary school girls (n=1216) of study town who were between 6 to 11 years of age, were screened with urinary strip dipstick test method and urinary culture test was carried out on persons who had urinary PH> 7 and positive nitrite, as cases were doubtful to UTI. Afterwards, positive culture cases were referred to a urology specialist for investigating symptoms and, asymptomatic UTI samples were recognized.
Results: Among 67 students who were doubtful to UTI (based on dipstick strip test), 14 cases out of (%1.15 from 1216 samples), that is %1.15, were suffering from UTI. Regarding symptoms of UTI, just %35.72 of infected persons possessed at least one symptom of UTI and most of them that is %64.28, possessed asymptomatic UTI and the percentage of these people were obtained %0.74 for whole screened statistical society.
Conclusions: Since asymptomatic UTI and its probable complications might be recurrent, screening in dipstick method which is effective, rapid and inexpensive is completely necessary to improve the level of public health especially for children.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Asymptomatic UTI ، School-age girls (6 to 11 years) ، Screening ، Dipstick

نویسندگان مقاله 8596---8597---8598---8599---8600---8601---8602---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-101&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات