۱۳۸۸/۱۲/۱۰، جلد ۵، شماره ۴، صفحات ۴۴-۵۲

عنوان فارسی طرح‌های مطالعاتی در اپيدميولوژی آلودگی هوا
چکیده فارسی مقاله مه سال 1952 لندن، نقش آلودگی هوا را در افزايش مرگ و مير مرتبط با اين پديده نمايان ساخت. ولی در دهه 70 و 80 ميلادی مطالعات متعدد نتوانستند ارتباط مناسبی ميان آلودگی هوا و مرگ و مير وابسته به آن برقرار سازند. در اوايل سال 1990 مطالعات سری زمانی انجام گرفته در نقاط مختلف دنيا نشان دادند که سطح آلودگی هوا حتی در غلظت‌های پائين با افزايش مرگ و مير و ابتلا در شهرهای مختلف اروپا و آمريکا همراه بود. از آنجا که در سال‌های اخير روش‌های مطالعاتی متعددی جهت بررسی ارتباط ميان آلودگی هوا و پيامدهای بهداشتی، مورد استفاده قرار گرفته است؛ اين مقاله به مرور و مقايسه انواع مطالعات آلودگی هوا (مطالعات حيوانی و انسانی) پرداخته و نيز مهم‌ترين فوايد و معايب طرح‌های اپيدميولوژيک آلودگی هوا از جمله سری زمانی، همگروهی، مورد- متقاطع، پانل و مقطعی را به تفصيل بيان می‌دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آلودگی هوا،طرح‌های اپیدمیولوژیک،مطالعات حیوانی،مطالعات انسانی

عنوان انگلیسی Study Designs in Air Pollution Epidemiology
چکیده انگلیسی مقاله London fog obviously revealed the role of air pollution in increasing mortality and morbidity rates associated with this phenomenon but several studies in the 70’s and 80’s couldn’t establish sufficient link between air pollution and death. In the 1990’s, time series studies conducted in a different locations, showed that air pollution levels, even at lower concentrations, were associated with increased rates of morbidity and mortality in several cities in all over the world. Since several studies have been designed for investigating the association between air pollution and health outcomes in recent years with controversial conclusions, this article reviews the latest studies in this field. We also will mention main strengths and weaknesses of epidemiological designs including time-series, case-crossover, cross sectional, panel and cohort studies in indoor and outdoor air pollution epidemiology.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Air Pollution ، Epidemiological designs ، Animal Studies ، Human Studies

نویسندگان مقاله 8603---8604---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-102&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات