۱۳۹۲/۲/۱۱، جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۱-۱۰

عنوان فارسی ارزيابی روايی و پايايی نسخه فارسی بخش اصلی پرسشنامه نظام مراقبت عوامل خطر رفتاری (BRFSS)
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: به منظور تهيه ابزار پايشی برای ارزيابی عوامل خطر رفتاری نظام مراقبت در ايران، روايی و پايايی نسخه فارسی بخش اصلی پرسشنامه عوامل خطر رفتاری نظام مراقبت (BRFSS) بررسی شد.
روش کار: ارزيابی روايی محتوايی و ظاهری پرسشنامه با استفاده از روش استاندارد “Backward-Forward” انجام شد. اين روش شامل مراحل زير است: ترجمه، ترجمه معکوس، مرور کارشناسان و مطالعه پايلوت. برای ارزيابی پايايی پرسشنامه، با 194 نفر از ساکنان بالاتر از 18 سال کرج، مصاحبه شد. شيوه ارزيابی پايايی، آزمون باز‌-آزمون بود. فاصله بين دو آزمون 21-14 روز بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS(16.5) و SAS(9.1) تجزيه‌وتحليل شد. پايايی داده‌های کمی با استفاده از ضريب همبستگی درون خوشه‌ای (ICC)، داده‌های رتبه‌ای با استفاده از کاپای موزون (Weighted Kappa) و داده‌های اسمی با استفاده از ضريب توافق کاپا (Kappa) و کاپای موزون ارزيابی شد.
نتايج: ميانگين سنی شرکت‌کنندگان 15 8/38 سال بود. 5/66% شرکت‌کنندگان در گروه سنی 44-18 سال، 8/26% در گروه سنی 64-45 سال و بقيه 65 سال و بالاتر بودند. نسبت جنسی شرکت‌کنندگان 1 به 1 بود. در مرحله ارزيابی روايی، 26 پرسش از پرسشنامه حذف و 3 پرسش اضافه شد و دربارۀ 6 پرسش اصلاح تطبيقی انجام گرفت. از پرسش‌های باقی‌مانده، پرسش‌های داشتن شرايط ابتلا به ايدز و سابقه استعمال مواد مخدر دارای کمترين پايايی بودند و از پرسشنامه حذف شدند. ديگر پرسش‌ها از پايايی کافی برخوردار بودند.
 نتيجه‌گيری: نسخه فارسی نهايی پرسشنامه BRFSS ابزاری پايا و معتبر است و می‌تواند در مطالعه‌های ارزيابی نظام مراقبت ايران استفاده شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روايی, پايايی, پرسشنامه عوامل خطر رفتاری نظام مراقبت (BRFSS), ايران

عنوان انگلیسی Validity & Reliability Assessment of Persian Version of Core Section of the Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) Questionnaire
چکیده انگلیسی مقاله Background and Objectives: The purpose of this study was to assess the reliability and validity of Persian version of survey instrument for Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFS).
 Methods: Content and Face validity of Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFS) questionnaire were examined with Backward-Forward method. This method consisted of four steps: translation, back-translation, expert review and Pilot study. For evaluation of reliability of questionnaire, 194 adults of 18 years or older from Karaj province were interviewed. For the examination of reliability, Cronbach’s alpha was calculated to assess the internal consistency of the questionnaire. The reliability of quantitative variables evaluated with intra class correlation (ICC); ordinal variables with weighted Kappa and nominal variables with Kappa and weighted Kappa were calculated as well.
Results: Average age of participants were 38.8 15. Majority of participants (66.5%) were in 18-44 years group, 26.8% in 45-64 years and others 65 years and older. In validity procedure, 26 questions were deleted, 3 questions added and 6 questions were modified. Questions of ‘having situations of HIV morbidity’ and ‘Do you currently use drug abuse’ were least reliability and deleted from questionnaire. Others were reliable. (It might be better to say how many questions remained finally)
Conclusion: Our results indicate that BRFSS Persian version questionnaire has acceptable reliability and criterion validity for surveillance system in Iran.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Validity, Reliability, Behavioral Risk Factor Surveillance System

نویسندگان مقاله 8605---8606---8607---8608---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5018&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات