۱۳۹۲/۲/۱۱، جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۴۱-۵۱

عنوان فارسی بررسی عوامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا تولد اول، با استفاده از مدل شفا‌يافته گمپرتز تعميم‌يافته در استان آذربايجان غربی
چکیده فارسی مقاله
مقدمه و اهداف: تاکنون، مطالعه‌های متعددی به بررسی عوامل مؤثرمؤثر بر فاصله ازدواج تا تولد اول پرداخته‌اند، اما در هيچ‌يک از آن‌ها احتمال حضور زنان نابارور در نمونه مورد مطالعه در نظر گرفته نشده ‌است. ازاين‌رو، هدف اين مطالعه، بررسی دقيق‌تر فاصله تولد اول و تعيين عوامل مؤثر بر اين فاصله، با در نظر گرفتن حضور زنان نابارور در نمونه است.
روش کار:
در اين پژوهش از اطلاعات مربوط به 1068 زن 49-15 ساله متأهل در استان آذربايجان غربی استفاده شد. اطلاعات از طريق پرسشنامه و با روش نمونه‌گيری دو مرحله‌ای گرد‌آوری گرديد. بررسی فاصله تولد اول و عوامل مؤثر بر اين فاصله، با استفاده از مدل شفا‌يافته گمپرتز تعميم‌يافته انجام شد. برای تجزيه و تحليل توصيفی داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و برای تجزيه و تحليل تجزيه و تحليل تحليلی داده‌ها از نرم‌افزار R نسخه 2.12، استفاده گرديد.
نتايج: در اين مطالعه ميانگين فاصله بين ازدواج تا تولد اول (± انحراف معيار) برابر با 2/7 ± 9/3 سال بود. با برازش مدل از بين عوامل مورد بررسی تنها افزايش تحصيلات مادر به‌طور معنی‌دار فاصله ازدواج تا تولد اول را افزايش می‌داد. همچنين، نسبت زنانی که صاحب فرزند نشده بودند، برابر با 062/0 برآورد شد که با افزايش سطح تحصيلات مادر اين نسبت نيز افزايش می‌يافت.
نتيجه گيری: نتايج نشان داد که با توجه به احتمال حضور زنان نابارور در جامعه استفاده از مدل شفا‌يافته گمپرتز در تجزيه و تحليل تجزيه و تحليل بقا روشی مناسب در بررسی فاصله تولد اول و يافتن عوامل مؤثر بر اين فاصله است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فاصله ازدواج تا تولد اول، تجزیه و تحلیل بقا، مدل شفا‌یافته، گمپرتز

عنوان انگلیسی Study of Factors Affecting First Birth Interval Using Modified Gompertz Cure Model in West Azarbaijan Province, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Although several studies have been carried out for evaluation of the first birth interval, none of them has considered the presence of infertile women within the sample. Therefore, the aim of this study was to employ survival analysis to study the first birth interval and its determinant factors more accurately.
Methods: In Data from 1068 married women of reproductive age in west Azarbaijan province were considered in this investigation. Two-stage sampling design was used to collect data via a questionnaire, modified Gompertz model, a special kind of cure models, was employed in this study. For descriptive and analytical data analysis, SPSS 16 and R 2.12 were used respectively.
Results: In this study, the average interval between marriage and first birth was 3.9± 0.7 (± SD) years. Using modified Gompertz model, among all demographic factors only mother’s education had significant effect on the first birth interval so that with increasing mother’s educational level, the first birth interval had also increased. (P =0.007). In addition, the estimation of the proportion of women who did not have any children was 0.062 that showed a positive trend with increasing mother’s educational level.
Conclusion: This study revealed that due to the presence of infertility among married women the use of Modified Cured Gompertz model is an appropriate method for evaluation of the first birth intervals and it's determinant factors.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله The first Birth interval, Survival analysis, Cured model, Gompertz

نویسندگان مقاله 8630---8631---8632---8633---8634---8635---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5022&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات