۱۳۹۲/۲/۱۱، جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۵۲-۵۷

عنوان فارسی بررسی شيوع آنتی‌بادی‌های ضد سايتومگال و ويروس در اهداکنندگان خون مشهد
چکیده فارسی مقاله
مقدمه و اهداف : عفونت با ويروس سايتومگال در جوامع مختلف شيوعی بالا دارد و اگرچه در افراد دارای ايمنی طبيعی، معمولاً بدون علامت است، می‌تواند در بيماران با نقص ايمنی به عوارض خطير و جدی منجر شود. يکی از راه‌های انتقال اين ويروس ازطريق ترانسفوزيون خون و فراورده‌های خونی است. از اين‌رو در اين مطالعه، شيوع آلودگی با ويروس سايتومگال در اهداکنندگان خون مشهد بررسی شد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفی- مقطعی، تعداد 1008 نمونه از خون اهداکنندگان مرکز انتقال خون مشهد جمع‌آوری گرديد و شيوع آنتی‌بادی‌های اختصاصی IgG و IgM ضد اين ويروس در نمونه‌های گرفته‌شده به روش اليزا بررسی شد. نتايج با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزيه و تحليل شد.
نتايج: از 1008 نمونه سرم اهداکنندگان مورد مطالعه، 1000نمونه (2/99%) برای IgG مثبت بود. در 16 نمونه (6/1%)IgM سروپوزيتيوگزارش شد. تعداد 8 نمونه (8/0 درصد) از سرم اهداکنندگان مورد مطالعه، بدون هرگونه آنتی‌بادی اختصاصی IgM يا IgG عليه ويروس سيتومگال گزارش گرديد.
 نتيجه‌گيری: با توجه به شيوع بالای آلودگی به CMV، غربالگری اين ويروس در خون‌های اهدايی، برای شناسايی اهداکنندگان سرونگاتيو و استفاده از فراورده‌های خونی تهيه ‌شده ازخون اين افراد، برای بيماران در معرض خطر و يا استفاده از فيلترهای لکوسيتی، به‌منظورکاهش احتمال انتقال آلودگی به بيماران در معرض خطر توصيه می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سیتومگالوویروس، اهداکنندگان خون، شیوع، مشهد، ایران

عنوان انگلیسی Prevalence of Anti-CMV Antibodies in Blood Donors in Mashhad, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Prevalence of cytomegalovirus (CMV) infection varies is highly prevalent in different societies. CMV infection in susceptible patients is associated with serious morbidity and a high mortality and is a matter of concern for blood bank professionals and blood transfusion recipients, especially in cases of transfusions to neonates and immunocompromised patients. Thus, the present study aimed to determine the prevalence rate of anti-CMV antibodies among the blood donors of Mashhad Blood Transfusion Center.
 Methods: This seroepidemiology study carried out on 1008 samples from blood donors in Mashhad Blood Transfusion Center and the prevalence rate of anti-CMV antibodies (IgM, IgG) was estimated by ELISA method in the samples
Results: Out Of 1008 serum samples from donors, 1000 persons (99.2%) had anti-CMV IgG and 16 donors (1.6%) had anti-CMV IgM in their sera. Eight (8) persons had no anti-CMV IgG and IgM in their sera.
Conclusion: The high rate of prevalence of CMV in this study region indicating blood component screening strategies for blood transfusions require particular attention among healthcare professionals as part of the actions for prevention and reduction of primary infections caused by CMV.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cytomegalovirus, Blood donors, Prevalence, Mashhad, Iran

نویسندگان مقاله 8636---8637---8638---8639---8640---8641---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5023&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات