۱۳۹۲/۲/۱۱، جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۵۸-۶۵

عنوان فارسی ويژگی‌های همه‌گيرشناسی و بالينی سردردهای ميگرنی و تنشی و برآورد شيوع در مراجعان به بيمارستان فارابی کرمانشاه، سال ۹۰-۱۳۸۹
چکیده فارسی مقاله
مقدمه و اهداف: سردرد يکی از شايع‌ترين عارضه‌هايی است که می‌تواند مشکلی جدی برای افراد، در هر گروه سنی، به وجودآورد. پژوهش حاضر، با هدف برآورد شيوع سردردهای تنشی و ميگرنی، گزارش ويژگی‌های بالينی سردرد و مقايسه آن‌ها با هم، صورت گرفت.
 روش کار: پژوهش به روش مقطعی، روی 1150 بيمار مراجعه‌کننده با شکايت سردرد، به بيمارستان فارابی کرمانشاه در سال‌هاي 90-1389 انجام شد و در پايان،350 نفر به‌عنوان بيمار تشخيص داده شدند و فهرست طبقه‌بندی بين‌المللی سردرد (IHS) را تکميل کردند. داده‌ها با استفاده از آماره‌های توصيفی فراوانی و درصد، با نرم‌افزارSPSS 16 تحليل شد.
نتايج: نتايج نشان داد که زنان بيشتر از مردان به سردرد مبتلا بودند (0001/0P<). همچنين، ميگرن درگروه‌های سنی 41-30 سال، با 54 نفر مبتلا (4/15%)، بيشتر شيوع داشت، اما سردرد تنشی در گروه‌های سنی 53-42 سال، با 58 نفر مبتلا (3/23%)، شايع‌تر بود و رابطه‌ای معنادار بين موقعيت و نوع سردرد مشاهده شد (0001/0P<). همچنين، پژوهش نشان داد که (4/20%) از مبتلايان به ميگرن و (9/8%) از مبتلايان به سردرد تنشی به‌علت سردرد شغل خود را از دست داده بودند. و بين سردرد تنشی و سابقه درگيری در شغل دوم رابطه‌ای معنادار وجود داشت (026/0P<).
نتيجه‌گيری: سردرد‌های تنشی و ميگرنی دو عارضۀ جداگانه‌اند و در ايجاد هر يک، ديگری کاملاً بی‌تأثير است. عارضه سردرد توجه بيشتر و ارائه راهکارهايی را می‌طلبد که با کمک آن‌ها،روندی مناسب برای پيشگيری، تشخيص و درمان آن، در نظر گرفته شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سردرد تنشي، سردرد ميگرني، مراجعان به بيمارستان فارابي

عنوان انگلیسی The Epidemiology and Clinical Characteristics of Migraine and Tension Headaches among the Patients Referred to Farabi Hospital in Kermanshah City in Year 2011
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Peavalu on sage sümptom, mis võib olla tõsine problem iga inimese igas vanuserühmas. Several studies have shown that the prevalence of migraine and tension-type headache (TTH) varied between different geographical regions. Since there is little known about this in the country the current research has been conducted with the aim of estimating the prevalence of these types of migraines, reporting and comparing their clinical characteristics in this region of Iran.
Methods: This study conducted on 1150 admitted patients by first diagnosis of headache in Farabi hospital in Kermanshah during a period of one year from 2010 till 2011. Case definition was based on International Classification of Headache Disorders (ICHD) criteria. Among these, 350 patients were diagnosedd as headache patients and completed the International Headache Schedule form. Data were analyzed by the use of descriptive frequency and percentage SPSS 16 software.
 Results: The results indicate that women were stricken more than men by headache (P<0.0001). Migraine was more prevalent in the age groups of 30-41 that included 54 individual (15.4%). the tension headache was more common among the age group of 42-53 that constitute 58 people (%23.3) of the participants. A significant correlation was also reported between the position and type of the headache (P<0.0001). Findings of this research showed that 20.4% of people with migraine and nearly 9 percent (9%) of persons with tension headaches have lost their job because of their headaches. There is meaningful relation between tension headaches and experience into their second job struggling (P<0.026).
Conclusion: It is concluded that migraine and tension headaches seem two separate diseases and none of them has any effect on the other. Headache requires more attention and it should be, diagnosed and managed appropriately.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Tension headache, Migraine headache, Patients referred Farabi Hospital

نویسندگان مقاله 8642---8643---8644---8645---8646---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5024&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات