۱۳۹۲/۱۱/۱۲، جلد ۹، شماره ۳، صفحات ۱-۸

عنوان فارسی بررسی نابرابری در شاخص‌های ارائه بسته خدمتی برنامه مراقبت کودکان از سوی پزشکان خانواده، بر اساس فاصله خانه بهداشت تا مرکز شهرستان‌ها و استان مرکزی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: هدف اين مطالعه تعيين شاخص نابرابری ارائه خدمات مراقبت کودک در مناطق روستايی استان مرکزی، با توجه به فاصله خانه‌های بهداشت از مرکز شهرستان و استان است.
روش کار: شاخص‌های مورد نظر با استفاده از فهرست کنترل نظارت‌های گروهی انجام‌شده از سوی کارشناسان بهداشت خانواده ستاد مراکز بهداشت شهرستان‌های استان مرکزی، به‌صورت تصادفی، از خانه‌های بهداشت در هر يک از 10 شهرستان استان مرکزی در سال 1389 جمع‌آوری و امتيازدهی شده‌است. اين شاخص ها شامل پايش پزشک از برنامه مراقبت‌های کودکان، مشارکت پزشک مرکز در اجرای راهبرد مانا طبق راهنمای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، داشتن اطلاعات مناسب پزشک از محتوای کتابچه‌ها و روند کلی مراقبت‌ها درنظام مراقبت مرگ 59-1 ماهه بوده‌ است. فاصله خانه بهداشت نيز بر اساس فاصله آن تا مرکز شهرستان و مرکز استان اندازه‌گيری‌ شده‌است. برای تعيين نابرابری در شاخص‌های مورد نظر، از محاسبه شاخص غلظت (Concentration Index) و حدود اطمينان 95% استفاده شد.
نتايج: 46 خانه بهداشت به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. همه شاخص‌های غلظت محاسبه‌شده برای متغيرهای مورد مطالعه، کمتر از 1/0 بود که اختلاف آن‌ها با صفر معنی‌دار نبود (05/0P>). با توجه به داده‌های مطالعه حاضر، در ارائه خدمات مراقبت کودک بيمار و سالم در سطح خانه‌های بهداشت استان مرکزی، با توجه به فاصله خانه بهداشت از مرکز شهرستان و استان، تفاوتی وجود ندارد.
نتيجه گيری: برای رسيدن به نگاهی جامعتر به مقوله عدالت در ارائه خدمات سلامت در شهر و روستا، بهتر است مطالعه حاضر برای ارزيابی ديگرخدمات ارائه‌شده در خانه‌های بهداشت استان مرکزی نيز انجام شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نابرابري، مراقبت كودكان، عدالت، مانا، پايش

عنوان انگلیسی Assessment of Inequity for Childhood Health Care Package Provision in Family Medicine Program According to the Distance to the Center of the District and Province
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives:: To assess inequity of childhood health care package provision according to the distance of health houses from the town and the provincial capital in Markazi province (Iran).
 Methods: We used 4 measures of childhood health care provision by family medicine program in randomly selected health houses in Markazi province. The measures included were monitoring of the childhood health by the GP (General Practitioner), childhood disease management according to the Iranian MOHME guidelines, good knowledge of the GP about the content of the guidelines and good knowledge of the GP about the 1-59 month death registration system. These measures were estimated by a predefined, interviewer administered questionnaire. The distance of each selected health house was determined in each district health center. To assess the inequity of the measures we estimated concentration index and its 95% confidence interval using covariance method. P Values of greater than 0.05 were considered as statistically insignificant.
 Results: About 46 health house were randomly selected. All of the estimated concentration indices about the childhood care measures were less than 0.1 and their differences with zero score were insignificant ( p value> 0.05 ).
Conclusion: according to the data of our study it seems there is no inequity between different health houses in accordance of their distance from district center and provincial capital. It seems necessary to measure other health indices to assess the inequity of the whole of the health care providing system.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Inequity, Childhood care, Equity, IMCI, Monitoring

نویسندگان مقاله 8717---8718---8719---8720---8721---8722---8723---8724---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5041&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات