۱۳۹۲/۱۱/۱۲، جلد ۹، شماره ۳، صفحات ۱۷-۲۳

عنوان فارسی تحليل روند فصلی خودکشی در استان ايلام، طی سال‌های ۸۸- ۱۳۸۰
چکیده فارسی مقاله
مقدمه و اهداف: خودکشی از مهم‌ترين علل مرگ در بزرگسالان است و عوامل مختلف اقتصادی - اجتماعی، ژنتيکی، سايکوديناميکی و محيطی در بروز آن نقش دارد. اين مطالعه با هدف بررسی روند خودکشی برحسب فصل و ماه در استان ايلام انجام شد.
روش کار: مطالعه از نوع مقطعی بود و بر مبنای داده‌های حاصل از نظام جاری ثبت موارد خودکشی و ثبت مرگ استان ايلام طی سال‌های 1380 تا 1388 انجام شد. برای تعيين رابطه بين خودکشی با فصل و ماه از آزمون کای دوو جهت تعيين رابطه بين موفقيت درخودکشی و فصل از رگرسيون لجستيک استفاده گرديد.
نتايج: تعداد 3843 مورد خودکشی ثبت شده در طول 8 سال مورد بررسی قرار گرفت. بيشترين فراوانی خودکشيبر حسب ماه در شهريور ماه (26 درصد) و کمترين در فروردين ماه (7/5 درصد) بود. فراوانی خودکشی در فصل تابستان بالاترين و در زمستان کمترين مقدار را دارا بود. تفاوت های موجود در فصول و نيز در ماه‌های مختلف سال معنی دار بود (001/0>P). خطر مرگ برای خودکشی(موفقيت در خودکشی)، در زمستان و بهمن ماه به ترتيب در مقايسه با ساير فصول و ماه‌های سال بيشتر بود (001/0>P). نتيجه‌گيری: اين مطالعه وجود تفاوت معنی دار در وقوع موارد خودکشی (موفق و ناموفق) و نيز خطر مرگ ناشی از آن را در فصول و ماه های مختلف سال نشان داد. عدم توزيع يکنواخت خودکشی در فصول مختلف ممکن است بيانگر تاثير عوامل روانی،اجتماعی و زيست محيطی مرتبط با فصل در بروز خودکشی باشد.بررسی هرچه بيشتر عوامل فصلی مرتبط با خودکشی می تواند نقش مهمی در کنترل و پيشگيری از آن داشته باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خودکشي، روند فصلي، ايلام

عنوان انگلیسی Seasonality of Suicide Occurrence in Ilam
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Suicide has been recognized as a public health concern in all communities. Several factors are contributing to its incidence in developed and developing countries. Purpose of this study is to investigate seasonal patterns of suicide in Ilam province western Iran.
 Methods: Data were recruited from a systematic registry of Ilam province between available from 2001–2009. Overall, 3873 suicides were recorded. According to month and season of suicide, data were analyzed using chi-square test and logistic regression.
 Results: Among suicide attempters, a peak of suicide occurrence was observed in summer, especially in August. In general, 16% of suicides were completed. The risk of death (OR)due to suicide was significantly greater in winter and March compared to other seasons and months, respectively.
 Conclusion: Suicide occurrence varies by month and season and seasonal-related factors such as psychological, environmental and social aspects should be considered for any prevention programs and strategies.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Suicide, Seasonal pattern, Ilam

نویسندگان مقاله 8730---8731---8732---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5043&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات