۱۳۹۲/۱۱/۱۲، جلد ۹، شماره ۳، صفحات ۲۴-۳۶

عنوان فارسی تورش‌ها در مطالعات کارآزمايی کنترل‌دار تصادفی منتشرشده در نشريه‌های تخصصی پرستاری و مامايی ايران در سال ۱۳۸۹
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: کارآزمايی‌های کنترل‌دار تصادفی از جمله انواع مطالعاتی است که می‌توانند معتبر‌ترين اصول را برای مقايسه مداخله‌های گوناگون در پژوهش‌های علمی فراهم سازند. تورش می‌تواند به‌شدت بر کيفيّت پژوهش را تأثير بگذارد و نتايج مطالعه را نامعتبر سازد. هدف اين مطالعه بررسی تورش‌ها در مطالعات کارآزمايی کنترل‌دار تصادفی منتشرشده در نشريه‌های پرستاری و مامايی است.
روش کار: در اين توصيفی، همه مقالات منتشرشده در نشريه‌های تخصصی پرستاری و مامايی در سال ۱۳۸۹ از نظر معيارهای ورود بررسی شدند. تورش‌ها در مقالات منتخب با کمک ابزار استاندارد Risk of bias گروه کاکرين، توسط دو نفر به‌صورت مستقل بررسی شد. همه داده‌های به‌دست‌آمده با کمک آمار توصيفی گزارش شدند.
نتايج : پس از بررسی مقالات در ۸ مجله، ۶۸ کارآزمايی کنترل‌دار تصادفی بررسی قرار شدند. بيشتر مطالعات دارای تورش بالا و يا مبهم بودند. توليد توالی تصادفی در 22% مطالعات، تخصيص تصادفی در 5/4%، کورسازی در 22%، گزارش داده‌های ناقص در 3/35%، گزارش انتخابی پيامدها در 5/51% و ديگرر تورش‌ها در 7/36% مطالعات تورش پايينی داشتند.
 نتيجه‌گيری: از کارآزمايی‌های کنترل‌دار تصادفی در تحقيقات پرستاری و مامايی بسيار استفاده می‌شود. يافته‌های به‌دست‌آمده نشان داد که بخش زيادی از اين کارآزمايی‌ها دارای تورش بالا و يا مبهم است. بايد يادآور شد که گزارش‌‌ندادن اين موارد به ابهام و سردرگمی خوانندگان مطالعه منجر می‌شود و تورش در اين ابعاد به ميزانی قابل توجه اعتبار داخلی نتايج مطالعه را مخدوش می‌کند. بنابراين، يافته‌های اين گونه مطالعات بايد با احتياط تفسير شوند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کارآزمایی کنترل‌دار تصادفی، تورش، آنالیز تمایل به درمان، آنالیز مبتنی بر پروتکل

عنوان انگلیسی Risk of Bias in Randomized Controlled Trials Published in Iranian Nursing and Midwifery Journals in 2010
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Randomized controlled trials are the most reliable type of study to be able to compare different interventions in scientific research. The introduction of bias into the design and conduct of randomized controlled trials can seriously affect the accuracy of the results and led to the results be invalid. The aim of this study was to assess the bias in randomized controlled trials published in Iranian nursing and midwifery journals.
 Methods: We searched all published articles in eight professional nursing and midwifery Iranian journals in 2010. Risk of bias in RCTs was assessed using of Cochrane group risk of bias standard tool by two reviewers independently.
Results: After reviewing the eight journals, 68 randomized controlled trials were retrieved. The majority of studies had unclear or high risk of bias. Random sequence generation in 22%, concealment allocation in 4.5%, blinding in 22%, incomplete outcome data in the 35.3%, selective outcome reporting in 51.5%, and other bias in 36.7% of the studies were in low risk of bias.
 Conclusion: A large proportion of the studies had high or unclear risk of bias. It was considerable that none reporting bias led to uncertainty reader from study quality. Bias might significantly affect the internal validity of the studies results; therefore in interpretation of the findings of these studies caution should be taken.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Randomized controlled trial, Risk of bias, Intention to treat analysis, Quality appraisal

نویسندگان مقاله 8733---8734---8735---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5044&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات