۱۳۹۲/۱۱/۱۲، جلد ۹، شماره ۳، صفحات ۳۷-۴۴

عنوان فارسی عملکرد رانندگان موتور سيکلت در استفاده از کلاه ايمنی، بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در منطقه مرکزی ايران
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: در ايران بسياری از رانندگان موتور سيکلت از کلاه ايمنی استفاده نمی‌کنند. اين مطالعه با هدف بررسی عملکرد رانندگان موتور سيکلت در استفاده از کلاه ايمنی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در استان مرکزی انجام شد.
روش کار: اين مطالعه به‌صورت مقطعی و بر 384 راننده موتور سيکلت در دسترس، انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته، بر اساس سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی بود. پس از مصاحبه، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 17، تجزيه و تحليل شدند.
 نتايج: ميانگين سنی رانندگان موتورسيکلت، 5/8 ± 96/28 سال و 42% آن‌ها مجرد بودند. ارتباط ميانگين نمره‌های حساسيت درک‌شده، موانع درک‌شده، منافع درک‌شده، راهنمای عمل با ميانگين نمره عملکرد معنی‌دار بود (05/0(P<. علت‌های استفاده‌نکردن از کلاه ايمنی، به‌ترتيب، عرق‌کردن، کمتر شنيده‌شدن صدا، گران‌بودن کلاه، سنگينی کلاه و محدوديت ديد هنگام استفاده از آن بود. درصد استفاده از کلاه ايمنی در زمان بررسی 2/16 بود. 4/61 درصد از افراد مورد مطالعه، آموزش و اطلاع رسانی، 7/22 درصد، جريمه توسط پليس و 9/15 درصد توقيف موتور سيکلت را در افزايش استفاده از کلاه ايمنی، مؤثر دانستند.
نتيجه‌گيری: طراحی و اجرای برنامه آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی و تغيير نگرش نسبت به آن، طراحی مناسب کلاه ايمنی و اصلاح رفتار پليس می‌تواند در استفاده بيشتر از کلاه ايمنی، مؤثر باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدل اعتقاد بهداشتی، رانندگان موتور سیکلت، کلاه ایمنی

عنوان انگلیسی The Implication of Health Belief Model to Promote the Performance of Motorcyclists using Helmets in Markazi Province (Arak ) in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Previous studies and reports show that majority of motorcyclists do not use helmet in Iran. The aim of study was to evaluate the performance of motorcycle helmet use based on health belief model in Markazi province in Iran.
Methods: This cross- sectional study was carried out on 384 subjects selected based on convenience sampling. Participants completed a designed questionnaire on attitudes and behaviors relevant to bicycle helmet use.
 Results: The mean age of participants was 28.9 ± 8.5 years and 42% of drivers were single. There were significant association between performance with perceived severity, benefits, barriers, and motorcyclists’ action (P<0.05). The barriers of using helmet reported by participants were sweating, hearing disturbance, expensiveness, heaviness, and visual limitation, respectively. In time of study, only 16.2% of motorcyclists used helmet. Based on our health belief model, 61.4% of participants believed that education and information are the best method, 22.7% believed that not users of helmet should pay a penalty, and 15.9% believed that confine of motorcycle could be effective actions to encourage them to use helmet.
 Conclusion: According to the results, the helmet use practice was poor and should be increased Meanwhile, the perceived severity should increase especially in young people. The community - based health education programs accompanied with police harsh treatment is necessary.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Health Belief Model, Motorcycle Occupants, Helmet

نویسندگان مقاله 8736---8737---8738---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5040&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات