۱۳۹۲/۱۱/۱۲، جلد ۹، شماره ۳، صفحات ۴۵-۵۳

عنوان فارسی بررسی شيوع، نگرش و آگاهی درباره عوارض مصرف استروئيدهای آنابوليک-آندروژنيک در بدن‌سازان مرد شهر قزوين
چکیده فارسی مقاله
مقدمه و اهداف: مصرف استروئيدهای آنابوليک- آندروژنيک در ورزشکاران و جوانان غير ورزشکار افزايش يافته ‌است. هدف اين پژوهش بررسی ميزان مصرف، نگرش و آگاهی درباره عوارض اين داروها بين بدن‌سازان مرد شهر قزوين بود.
روش کار: اين تحقيق از نوع توصيفی است و جامعه‌ آماری، به روش خوشه‌ای تصادفی از ورزشکاران بدن‌ساز تمام باشگاه‌های سطح شهر قزوين انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گيری پرسشنامه‌ (آلفا کرونباخ 84%) بود. داده‌ها با نرم افزارSpss نسخه 16 و با استفاده از آمار توصيفی و استنباطی (T مستقل و ANOVA) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
 نتايج: 1/40% (91نفر) از بدن‌سازان حداقل يک بار از استروئيدهای آنابوليک استفاده کرده بودند. دلايل اصلی مصرف اين داروها، به‌ترتيب قدرت، توده ‌عضلانی، سرعت و استقامت بود و 73/7% دليل مصرف آن را نمی‌دانستند. همچنين، 6/32% معتقد بودند که استروئيدهای آنابوليک بدون تمرين و تغذيه مناسب، قدرت و اندازه عضله را افزايش می‌دهد. ميزان آگاهی و نگرش بدن‌سازانی که از اين داروها استفاده کرده بودند، به‌طور معنی‌دار بالاتر از مصرف ‌نکرده‌ها بود (001/0P=). بدن‌سازانی که سابقه‌ قهرمانی داشتند، نسبت به بدن‌سازان بدون سابقه‌ قهرمانی، از عوارض داروها بيشتر آگاه بودند. با وجود اين، ميزان آگاهی (1/10) نيز پايين بود.
 نتيجه‌گيری: يافته‌های تحقيق، ميزان مصرف بالای داروهای استروئيدی را نشان می‌دهد. همچنين، ميزان آگاهی مصرف‌کنندگان اين داروها پايين بود. آگاهی پايين همراه با باورهای غلط، در دسترس‌بودن و آسانی تهيه‌ اين داروها، می‌تواند باعث افزايش مصرف اين داروها در ورزشکاران و جمعيت‌های مختلف شود که اين امر، لزوم توجه بيشتر مسئولان و طراحی برنامه‌های پيشگيری را آشکار می‌سازد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بدن‌سازی، استروئیدهای آنابولیک، شیوع، نگرش، عوارض جانبی

عنوان انگلیسی Attitude and Awareness of Male Bodybuilders Toward Adverse Effects of Anabolic-androgenic Steroids in Qazvin, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: There have been several reports showing that the rate of anabolic-androgenic steroids abuse has increased in athlete and non-athlete adolescents. Therefore, the objective of this study was to assess, attitude and awareness of side-effects of these drugs in male bodybuilders.
Methods: 227 bodybuilders completed a tridimensional questionnaire that investigated demographic information, prevalence of anabolic-androgenic steroids (AAS) and attitude towards steroids abuse.
Results: Forty percent of participants (40.1%) of bodybuilders had used anabolic-androgenic steroids at least one time. The main reasons for taking this medication were strength, muscle mass, speed and endurance, respectively and 7.73% did not know the reason of using it. 32.6% of bodybuilders believed that anabolic steroids increased muscle size without exercise and without proper exercise and nutrition. The mean score of awareness and attitude of athletes who used these drugs were significantly higher than the athletes who did notuse (P=0.001). Athletes with Championship history were more aware regard to adverse effects of steroids than athletes with no history of championship.
 Conclusion: The findings of this indicating that that abusing AAS seems to be increased and become a public health concern that implies the need to implement educational programs by health care professionals and sport specialists.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Body Building, Anabolic Steroids, Attitude, Adverse Effects

نویسندگان مقاله 8739---8740---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5045&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات