۱۳۹۲/۱۱/۱۲، جلد ۹، شماره ۳، صفحات ۵۴-۶۰

عنوان فارسی ارتباط سابقه خانوادگی بيماری‌های حساسيتی با شيوع اين بيماری‌ها در دانش‌آموزان شهر گناباد
چکیده فارسی مقاله
مقدمه و اهداف: بيماری‌های حساسيتی يا آلرژيک يکی از مشکلات مهم بهداشتی در جوامع مختلفند. اين بيماری‌ها در کودکانی که سابقه خانوادگی آن را دارند، بيشتر ديده می‌شوند. هدف اين مطالعه بررسی ارتباط سابقه خانوادگی و شيوع بيماری‌های حساسيتی در دانش‌آموزان شهر گناباد است.
 روش کار: در اين مطالعه مقطعی که در سال 1390 در شهر گناباد انجام شد، 1627 نفر از دانش‌آموزان مقاطع راهنمايی و دبيرستان مدارس گناباد با روش نمونه‌گيری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. از پرسشنامه انجمن بين‌المللی آلرژی و ايمونولوژی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. برای آناليز آماری، از نسخه 16نرم‌افزار SPSS و آزمون کای دو استفاده شد.
نتايج : 1627 نفر از دانش‌آموزان شهر گناباد که وارد مطالعه شدند. ميانگين سنی اين کودکان 8/1± 5/14 بود. 618 نفر (%38) از دانش‌آموزان حداقل يکی از اختلالات حساسيتی را در طول عمر خود تجربه کرده‌بودند که 1/48% آن‌ها دارای سابقه خانوادگی و 1/35% اين افراد بدون سابقه خانوادگی بيماری‌های حساسيتی بودند (0/001>P). شيوع عمری و 12 ماهه رينيت آلرژيک، شيوع 12 ماهه رينوکونژکتيويتو، شيوع عمری تب يونجه و اگزما در دانش‌آموزان با سابقه خانوادگی، نسبت به دانش‌آموزان بدون سابقه خانوادگی، به‌طور معنی‌دار بيشتر بود (P<0/05).
نتيجه‌گيری:
در مطالعه حاضر شيوع بيشتر اختلالات حساسيتی در دانش‌آموزان با سابقه خانوادگی بيشتر بود. به نظر می‌رسد وراثت نقشی مهم در بروز اين بيماری‌ها دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سابقه خانوادگی، بیماری‌های حساسیتی، گناباد، دانش‌آموزان

عنوان انگلیسی MSc in epidemiology, Department of Public Health, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Asthma and allergic diseases remain among the most important health problem in different societies that affect childhood life. These diseases mostly seem to be occurred in children with family history positive. In this study, we aimed to evaluate the association between family history and the prevalence of allergic diseases in children in Gonabad.
Methods: A cross-sectional study was conducted in the city of Gonabad in 2011 year. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) questionnaire were completed by 1627 students whom were selected by using multi-level sampling across city. The Chi-Square test was used for comparison of qualitative variables between two groups and Odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CI) were calculated.
Results: Of the total (1627) participated students, 876 (53.8%) were boys and 751 (46.2%) were girls. Mean age of children was 14.5±1.8. Almost forty percent of children had at least one allergic symptom at sometime in their life and 48/1% had family history and 35/1% did not have family history (P<0.001). However, lifetime and 12-month prevalence of rhinitis symptoms, 12-month prevalence of rhino conjunctivitis and lifetime hay fever and eczema was significantly higher in students with positive family history than those with negative family history (P<0.05).
 Conclusion: Our study shows that the prevalence of most allergic disorders was higher in children with positive family history. It seems that heredity plays a major role in the occurrence of allergic diseases in children.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Family History, Allergic diseases, Gonabad, Children

نویسندگان مقاله 8741---8742---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5046&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات