۱۳۹۲/۱۱/۱۲، جلد ۹، شماره ۳، صفحات ۶۱-۷۴

عنوان فارسی کيفيت زندگی ساکنان بالای ۱۵ سال آپارتمان‌نشين، در مقايسه با ساکنان بالای ۱۵ سال غير آپارتمان‌نشين شهر شيراز در سال ۹۱-۹۰
چکیده فارسی مقاله
مقدمه و اهداف: امروزه، برنامه‌های سنجش سلامت و ارزيابی مداخلات بهداشتی، افزون بر محاسبه شاخص‌های ابتلا و مرگ، به ديگر شاخص‌ها، مانند کيفيت زندگی نيز توجه می‌کنند. اين تحقيق قصد دارد به بررسی تفاوت کيفيت زندگی ساکنان بالای 15 سال آپارتمان‌نشين، نسبت به ديگر ساکنان بالای 15 سال غير آپارتمان‌نشين شهر شيراز بپردازد.
 روش کار: مطالعه پيشِ رو يک مطالعه مقطعی توصيفی- تحليلی است که به بررسی همزمان متغيرهای آپارتمان‌نشينی، به‌عنوان متغير مستقل و ابعاد مختلف جسمی، روانی، اجتماعی و محيطی سلامت، به‌عنوان متغير وابسته، در شهر شيراز، سال 1390 پرداخته‌است. در اين مطالعه از نمونه‌گيری چندمرحله‌ای و پرسشنامه استاندارد کيفيت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) استفاده شده‌ است.
نتايج : بر اساس تجزيه ‌و تحليل‌ها، ميانگين نمره‌های ابعاد سلامت، پيش از تعديل، برای متغيرهای جنسيت، سواد، تأهل، سن، شغل، بُعد خانوار، درآمد ماهيانه، نوع بيماری، مالکيت منزل و مساحت منزل در آپارتمان‌نشينان، نسبت به غير آپارتمان‌نشينان، به‌ترتيب عبارت بودند از: جسمی 57/13 و 41/16، روانی 71/10 و 87/14، اجتماعی 57/8 و 84/13 و محيطی 59/13 و 18/10 که بعد از تعديل در بُعد جسمی، به 41/14 و 61/15، روانی 6/12 و 47/14، اجتماعی 74/8 و 72/13 و محيطی 42/15 و 23/9 تغيير يافتند (0001/0P<).
نتيجه‌گيری: نتايج اين پژوهش نشان می‌دهد که سلامت آپارتمان‌نشينان حتی بعد از تعديل در بيشتر حيطه‌ها، کمتر از غير آپارتمان‌نشينان است که ارزيابی علل آن می‌تواند در ارتقای سلامت شهرنشينان بسيار مؤثر باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آپارتمان‌نشینی، کیفیت زندگی، ابعادسلامت، پرسشنامه استاندارد WHOQOL-BREF، شیراز

عنوان انگلیسی The Comparison of Quality of Life in Over 15 Years People in Down Apartment Residents Versus Non-Down Apartment Residents in Shiraz City in 2010 -2011
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Nowadays, human values for example quality of life has important place to be considered as health index along with other measurements like morbidity and mortality indexes. This study intended to compare the quality of life for residents living in apartment’s flats more than 15 years with residents living in non-apartment housing in Shiraz.
Methods: The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL_BREF) standard questionnaire was completed by participants. This population was chosen by a multi-stage sampling method in Shiraz city. Type of living accommodation, physical, psychological, social, and environmental health factors were adjusted in the linear model.
 Results: The mean score of health aspects in people who lived in apartment vs non apartment living were: physical 13.57 and 16.41, psychological 10.71and 14.87, social 8.57and 13.84 and in environmental 13.59 and 10.18 respectively, however after adjustment for gender, education, marital status, age, job, family size, income, type of disease (chronic, acute, chronic- acute), possession of house and area of house, changed to 14.41 for physical and 15.61, psychological 12.6 and 14.47, social 8.74 and 13.72 and environmental 15.42 and 9.23 (P<0.0001).
Conclusion: The results of this study show that the health of apartment-living residents even after adjustment of some other influencing factors, in major of domains was less than non apartment-living residents which indicating this issue should be considered in urban-living health.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Apartment Living, Quality of Life, Health Dimension, World Health Organization Quality of Life (WHOQOL_BREF) Standard Questioning, Shiraz

نویسندگان مقاله 8743---8744---8745---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5047&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات