۱۳۸۸/۳/۱۱، جلد ۵، شماره ۱، صفحات ۱-۸

عنوان فارسی توزيع مکانی کم‌کاری مادرزادی تيروييد در ايران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: اين مطالعه با هدف بررسی توزيع جغرافيايی (کشوری) کم‌کاری مادرزادی تيروييد (CH) که يکی از علل اصلی عقب ماندگی ذهنی نوزادان در جهان محسوب می‌شود، طراحی و اجرا شده است.

روش‌کار:‌ با استفاده از داده‌های برنامه کشوری غربال‌گری، ميزان‌های بروز CH در شهرستان‌ها و استان‌های کشور محاسبه و نقشه‌های آن ترسيم شد. با استفاده از آزمون توزيع دو جمله‎ای و تحليل نقاط داغ (Hot Spot Analysis)، توزيع مکانی بروز CH در شهرستان‌های کشور بررسی شد. پس از ورود داده‌ها در صفحاتMS-excel ، ترسيم نقشه‌ها و تحليل‌های مکانی با استفاده از نرم افزارهای ArcGIS9.2 انجام پذيرفت.

يافته‌ها: ميزان بروز کشوری CH (در بر گيرنده هر دو نوع گذرا و دايمی CH) برابر 2/2 در 1000 نوزاد است. اين ميزان بروز بالا بجز در مورد بعضی شهرها در کشور، کم و بيش يکسان توزيع شده است و تغييرات جغرافيايی آن از لحاظ آماری معنادار نبود. ما هيچ نقطه داغ مشخصی برای CH در ايران نيافتيم.

نتيجه‌گيری: ما هيچ توجيه جغرافيايی مشخصی برای بروز بالای CH در ايران نيافتيم، بنابراين بايد ساير توجيهات برای اين خطر بالا در بين نوزادان غربال‌گری شده شامل عوامل غير محيطی و عوامل وابسته به کيفيت برنامه غربالگری آزمون شود.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله کم‌کاری مادرزادی تیرویید،توزیع مکانی،ایران

عنوان انگلیسی Spatial Distribution of Congenital Hypothyroidism in Iran using Geographic Information System
چکیده انگلیسی مقاله Background and Objectives: The aim of this study was to assess the geographical distribution of Congenital Hypothyroidism (CH) in Iran using Geographic Information System
Methods: The incidence of Congenital Hypothyroidism in each city and province calculated based on national CH screening program and then the map of its distribution was depicted. The spatial distribution of CH was assessed in each city by employing binominal test and Hotspot Analysis. The map of distribution of CH was drawn by ArcGIS version 9.2 software.
Results: The national incidence of CH (including both transient and permanent types) has been estimated 2.2/1000 in screened new borne babies. The distribution of CH seems more or less equally around the country and its spatial variation was not statistically significant. We did not find any specific CH Hot Spot in Iran.
Conclusions: We did not find any particular explanation for high incidence of CH is Iran geographically; therefore other explanations for such a high risk in screened neonates should be investigated including the non-environmental factors and factors related to quality of screening program in Iran.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Congenital Hypothyroidism,Spatial distribution,Iran

نویسندگان مقاله 8746---8747---8748---8749---8750---8751---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-119&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات