۱۳۸۸/۳/۱۱، جلد ۵، شماره ۱، صفحات ۹-۱۶

عنوان فارسی بررسی رابطه بين رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی و سلامت در ايران:۱۳۸۵-۱۳۵۷
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بهداشت مناسب موجب تندرستی مردم و افزايش توان بالقوه و بالفعل نيروی کار می‌شود و نيروی کار، سهم بسيار مهمی در افزايش توليد و رشد اقتصادی خواهد داشت. رشد اقتصادی با افزايش درآمد افراد، زمينه ارتقاء سلامت را فراهم می‌آورد؛ اما در صورت عدم اتخاذ سياست‌های بازتوزيع مناسب، نابرابری درآمدی ناشی از رشد اقتصادی می تواند تأثير منفی بر سلامت داشته باشد.

هدف: قصد اين مطالعه، بررسی رابطه بين رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی و سلامت در ايران در دوره 1385-1357 بوده است.

روش‌کار: مطالعه تحليلی و از نوع همبستگی اکولوژيک بوده و در آن از آزمون‌های همبستگی پارشال و رگرسيون استفاده شده است. داده‌های مورد نياز از مرکز آمار ايران و بانک مرکزی جمع‌آوری شده و توسط نرم افزار SPSS تحليل شدند.

نتايج: در سطح معناداری (01/0P<) رابطه ضريب جينی با شاخص‌های سلامت معنا دار بود. رشد اقتصادی با اميد به زندگی در سطح معناداری (01/0P<) و با ميزان مرگ و مير کودکان در سطح معناداری (05/0P<) معنادار است. با توجه به نتايج رگرسيون کل مدل خطی بوده و متغير نابرابری درآمدی بهتر از متغير رشد اقتصادی تغييرات سلامت را تبين می‌کند.

نتيجه‌گيری: توجه همزمان به رشد اقتصادی و کاهش نابرابری درآمدی در بهبود وضع سلامتی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله رشد اقتصادی،نابرابری درآمدی،سلامت،امید به زندگی،مرگ و میر کودکان زیر 5 سال

عنوان انگلیسی Relationship between Economic Growth, Income Inequality and Health in Iran: 1978-2006
چکیده انگلیسی مقاله ackground & Objectives: In fact, economic growth, income inequality and health are integrated issues. Economic growth along with increasing income lead to individuals' health promotion and public health and has a positive impact on it, but if there is inappropriate policy to redistribute of these resources, it would have reverse effects. The purpose of this study was to examine the relationship between economic growth and ecological income inequality indices with health in Iran from 1978 to 2006.
Methods: An ecological study was designed and relevant data were gathered from the statistics center of Iran and Iran Central Bank. Results: The correlation between Gini coefficient and health indices was statistically significant (P<0.01). The association between economic growth and mortality rate of children under five years index (P<0.01) and with life expectancy (P<0.05) were statistically significant as well.
Conclusions: Economic development and decreasing income inequality should be considered as important determinant factors to have better health in Iranian society.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Economic growth,Income inequality,Health,Life expectancy

نویسندگان مقاله 8752---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-120&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات