۱۳۸۸/۳/۱۱، جلد ۵، شماره ۱، صفحات ۱۷-۲۶

عنوان فارسی بررسی کيفيت گزارش نتايج مطالعات کوهورت قبل از صدور بيانيه STROBE
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهدف: مطالعات مشاهده‌ای غالباً به صورت مشروح و واضح گزارش نمی‌شوند و لذا بررسی قدرت و ضعف اين مطالعات کار ساده‌ای نيست. برای اين منظور در اکتبر سال 2007 چک ليستی تحت عنوان STROBE توسط عده‌ای از محققين پيشنهاد گرديد. هدف اين مطالعه بررسی کيفيت ارائه نتايج مطالعات کوهورت قبل از صدور اين بيانيه است.

روش کار: در اين بررسی، 60 مطالعه کوهورت که قبل از اکتبر 2007 در 6 مجله معتبر بين‌المللی به چاپ رسيده‌ بودند به صورت تصادفی انتخاب و کيفيت آنها بر اساس چک ليست STROBE مورد بررسی قرار گرفت.

نتايج به طور ميانگين بيش از 81% (87%- 77% CI: 95%) از مطالعات به 43 جزء تحت بررسی در اين پژوهش اشاره نموده بودند. کمترين اشاره (33% مطالعات) به موضوع "رسم فلوچارت" و بيشترين اشاره (100% مطالعات) به موضوعات "زمينه تحقيق" و "فقدان دانش کافی در رابطه با موضوع مورد مطالعه" صورت گرفته بود.

نتيجه‌گيری: گر‌چه کيفيت گزارش نتايج مطالعات کوهورت بررسی شده در اين مطالعه در حد قابل قبولی بود، ولی با توجه به اينکه نوع مطالعه، نوع مجله و سال انتشار گزارش‌ها می‌تواند بر کيفيت نتايج مطالعات مشاهده‌ای تأثير بگذارد، لذا به نظر نمی‌رسد که کيفيت مطالعات مشاهده‌ای که در حال حاضر گزارش می‌شوند با توجه به معيارهای بياينه STROBE از سطح قابل قبولی برخوردار باشد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله STROBE،مطالعات اپیدمیولوژیک،مطالعات کوهورت،گزارش‌‌دهی

عنوان انگلیسی Quality Assessment of the Reporting of Cohort Studies before STROBE Statement
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Observational studies are not often reported in detail and clear enough, so that assessment of the strengths and weaknesses of these studies is not straightforward. To improve the reporting of observational studies, a checklist of items called ‘Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology’ (STROBE) was developed by some experts in October 2007. The aim of this study was to assess the quality of reporting of observational studies before STROBE statement.
Methods: We included randomly sixty cohort studies published in six important international journals until October 2007. Then, we used STROBE checklist to assess the strengths and weaknesses of these included studies.
Results: On average, more than 81% (95% CI: 77%-87%) of included studies pointed to 43 items of aim of this study. The most reported (100%) items were "scientific background" and "rationale for the investigation" and the less reported (30%) item was “flow chart”.
Conclusions: Although, the quality of reported cohort studies’ results was acceptable, the type of study, journal and date of publication could influence on the quality of observational studies.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله STROBE,Epidemiologic studies,Cohort studies,Report Writing

نویسندگان مقاله 8753---8754---8755---8756---8757---8758---8759---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-121&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات