۱۳۸۸/۳/۱۱، جلد ۵، شماره ۱، صفحات ۲۷-۳۲

عنوان فارسی برآورد پوشش ايمن‌سازی کودکان و مادران و بررسی علل قطع يا تاخيرواکسيناسيون کودکان و مادران در استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۸۴
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: ايمن‌سازی يکی از مهم‌ترين شاخص‌های هزينه- اثربخشی برای پيشگيری از ابتلا و مرگ و مير است. لذا اين مطالعه به منظور برآورد دقيق پوشش ايمن‌سازی و علل قطع يا تاخير واکسيناسيون در کودکان و مادران استان خراسان جنوبی طراحی و اجرا گرديد.
روش‌کار: در اين مطالعه توصيفي– تحليلی از نوع مقطعی، جامعه آماری مورد مطالعه شامل کليه کودکان 26-15 ماهه و مادران آن‌ها در خانوار‌های ساکن در مناطق شهری، روستايی و سياری تحت پوشش استان خراسان جنوبی در زمان پرسش‌گری بودند. که با استفاده از روش مصاحبه با مادران و يا قيم و سرپرست اصلی کودک و همچنين بررسی کارت‌های واکسيناسيون اطلاعات مورد نياز جمع‌آوری گرديد داده‌ها با استفاده از آمار توصيفی و تحليلی و آزمون آماری Chi-square مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: پوشش ايمن‌سازی کودکان و مادران به ترتيب 7/96 درصد و 1/71 درصد برآورد گرديدو مهم‌ترين علل ناقص بودن واکسيناسيون کودکان و مادران به ترتيب مربوط به عدم آگاهی از نياز به دوزهای بعدی واکسن، عدم آگاهی از نياز به واکسيناسيون و دوری محل انجام واکسيناسيون و ترس از عوارض جانبی گزارش گرديد.
نتيجه‌گيری: با توجه به يافته‌های پژوهش، لزوم برگزاری کلاس‌های آموزشی برای مادران در خصوص برنامه ايمن‌سازی و تأمين امکانات و خدمات مورد نياز، ضروری به نظر می‌رسد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ایمن‌سازی،مادران و کودکان،علل قطع یا تأخیرایمن‌سازی،استان خراسان جنوبی

عنوان انگلیسی Evaluation of the Impact Vaccination Program among Children and Mothers during in Southern Khorasan Province in 2005 Year
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: vaccination is one of the most important index for disease prevention program. Therefore this study conducted to assess the coverage of vaccination program to identify the delay or disruption of program in 2005 year.
Methods: Health profiles (vaccination card) of children between 15-26 months assessed. We did interview with their mothers as well. This survey was conducted in rural and urban area in southern Khorasan province in Iran during 2005.
Results: The coverage of children and mother's vaccination were 96.7% and 71.1% respectively. The study findings showed that inadequate information about the arrangement of dosage, distance to health centre and feeling the necessity of vaccination were most factors for incomplete converge of vaccination program.
Conclusions: Based on study findings educational program to increase mothers awareness is recommended.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Evaluation,vaccination,South Khorasan province

نویسندگان مقاله 8760---8761---8762---8763---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-122&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات