۱۳۸۸/۳/۱۱، جلد ۵، شماره ۱، صفحات ۳۳-۳۹

عنوان فارسی ديدگاه‌های مردم جنوب شهر تهران در مورد خود مراقبتی: مطالعه مقطعی مبتنی برجمعيت
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: مراقبت ازخود يک ساختار چند بعدی است که لازمه انجام آن اتخاذ رفتار‌هايی است که خود متاثر از دانش، ادراکات و باورهای فرد نسبت به خود مراقبتی است. هدف از اين مطالعه بررسی ديدگاه‌ها و نظرات مردم جنوب شهر تهران نسبت به خود مراقبتی است.
روش‌کار: با استفاده از نمونه‌گيری خوشه‌ای، 1200 نفر از افراد بالای 15 سال با استفاده از برگ مصاحبه مشتمل بر اطلاعات جمعيت شناختی، رضايت از سلامت عمومی، عوامل ممانعت کننده و قادرکننده خود مراقبتی و منابع اطلاعاتی خود مراقبتی، مورد مصاحبه قرار گرفتند. روايی اين ابزار از طريق اعتبارمحتوی و پايايی آن از طريق محاسبه ضريب آلفای کرونباخ سنجيده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصيفی و تحليلی تجزيه و تحليل شد.
نتايج: ميانگين سنی افراد مورد مطالعه 2/5 ± 9/27 سال بود که 935 نفر (82%) از وضعيت سلامتی خود در شش ماه گذشته راضی بودند، 658 نفر (55%) اظهار داشتند دارای دانش خود مراقبتی نيستند، 986 نفر (82%) علاقه‌مند به خود مراقبتی بوده و 1035 نفر (86%) خود را در امر خود مراقبتی فعال می‌دانستند. کمتر از 5% افراد دارای سبک زندگی سالم از نظر رژيم غذايی و فعاليت جسمانی منظم بودند.
نتيجه‌گيری: اين مطالعه نشان داد، عليرغم اينکه اکثريت افراد خود را علاقمند و فعال در امر خود مراقبتی می‌دانستند، اظهار می‌کردند که دارای دانش خود مراقبتی نيستند و درصد کمی از آنان دارای عملکرد صحيح خود مراقبتی هستند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خود مراقبتی،آگاهی،نگرش،عملکرد،مطالعه مبتنی بر جمعیت،ایران

عنوان انگلیسی The Perceived of Self Care among General People Living in South of Tehran, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background and objectives: Although in many developed and developing countries, self care is the most important part of primary care, in Iran it has not been supported as well as its values. The aim of this study was to assess the views of general people living in south of Tehran about self care.
Methods: This was a population based study in which 1200 individuals aged 15 years and over were interviewed using cluster sampling. A structured interview questionnaire which including 5 sections on regarding demographic characteristics, views on general health, views on self care knowledge, interest and practice, views on barrier and enabler factors for self care, and views on sources of information was used. Content validity and cronbach’s alpha coefficient was used for its validity and reliability. Data were analyzed through spss version 11.
Results: The mean age of participants was 27.9 ± 5.2 years. Six hundred and fifty eight respondents (55%) stated they were not knowledgeable on self care, 986 (82%) and 1035 (86%), were interested and self rated themselves active regarding healthy life style, respectively. In practice, only fifty three participants (4%) were actually active in eating ≥7 glasses of water daily, 31 (3%) stated they ate more than five portions of fruits daily and 51(4%) did physical activity more than 3 hours weekly.
Conclusions: The findings of this study have highlighted the significant role of information in doing self care activities.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Self care,Knowledge,Attitudes,Practice,Population Based Study,Iran

نویسندگان مقاله 8764---8765---8766---8767---8768---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-123&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات