۱۳۸۸/۳/۱۱، جلد ۵، شماره ۱، صفحات ۴۱-۴۶

عنوان فارسی بررسی ميزان شيوع آلودگی به ويروس هپاتيت C در مبتلايان به تالاسمی و بيماران دياليزی در استان کرمان به‌روش RT-PCR
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: بيماران مبتلا به تالاسمی و بيماران مبتلا به نارسايی مزمن کليه که تحت درمان همودياليز هستند، به‌علت دريافت طولانی‌مدت خون، در معرض آلودگی با عفونت‌های منتقل شونده از طريق خون، بويژه هپاتيت C قرار دارند و امروزه يکی از بزرگ‌ترين مسائل بهداشتی اين بيماران، کنترل آلودگيِ ويروس هپاتيت C است. هدف از اين مطالعه، تعيين شيوع هپاتيت C در مبتلايان به تالاسمی و بيماران دياليزی استان کرمان بوده است.
روش‌کار: در يک مطالعه توصيفی‌ـ مقطعی تعداد 384 نفر از بيماران دياليزی و دچار تالاسمی (به ترتيب 203 و 181 نفر) ساکن در استان کرمان بدون د نظر گرفتن مارکرهای سرولوژيکی، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات لازم از طريق پرسش‌نامه حاصل شد و سپس نمونه خون بيماران، از نظر وجود HCV RNA به ‌روش RT-PCR بررسی گرديد. بررسی‌های آماری با کمک آزمون‌هايT (t-test) و کای‌ـ دو (Chi-square) انجام شد.
نتايج: 218 نفر (57%) از اين جمعيت را زن‌ها و 166 نفر (43%) را مردها تشکيل می‌دادند. 130 نفر از 384 نفر مورد مطالعه (%33)، آلوده به HCV بودند که 16 نفر از آن‌ها زن و مابقی مرد بودند (83% زن و 17% مرد).
نتيجه‌گيری: شيوع هپاتيت C در بيماران مبتلا به تالاسمی و بيماران دياليزی بسيار بالا است. هپاتيت C در اين بيماران در استان کرمان، نسبت به ساير استان‌های مورد بررسی شيوع بيشتری دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله C هپاتیت،تالاسمی،بیماران دیالیزی

عنوان انگلیسی Prevalence of HCV Infection in Thalassemic and Hemodialysis Patients in Kerman Province-Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background and objectives: People with thalessemia and chronic renal failure on maintenance hemodialysis are prone to blood-born infections, especially hepatitis C due to the long-term transfusion. Recently, hepatitis C has been one of the main health concerns in these patients. The aim of this study was to determine the prevalence of hepatitis C and its risk factors in these groups of patients in Kerman province of Iran.
Methods: HCV RNA in blood sample of 384 patients (203 hemodialysis cases and 181 thalassemia cases) was evaluated.
Results: One hundred thirty (130) out of 384 were infected by HCV. Infected male was predominant (83%).
Conclusions: It seems that the frequency of hepatitis C infection in Kerman is higher than the other provinces of Iran. Therefore more attention should be paid to screen of blood before transfusing for these group of patients.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hepatitis C,Thalassemia,Hemodialysis,Kerman

نویسندگان مقاله 8769---8770---8771---8772---8773---8774---8775---8776---8777---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-124&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات