۱۳۸۸/۳/۱۱، جلد ۵، شماره ۱، صفحات ۴۷-۵۵

عنوان فارسی بررسی روند تغييرات در الگوی استفاده از روش‌های پيشگيری از بارداری و تأثير اجرای طرح پزشک خانواده بر آن در جمعيت روستايی شهرستان ساری از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: طرح پزشک خانواده ازسال 1384 در ايران آغاز گشت. از مهم‌ترين وظايف اين طرح ارائه خدمات و مراقبت‌های اوليه بهداشتی است. در اين بررسی تاثير اجرای اين طرح بر روی روند تغييرات شاخص‌های مربوط به روش‌های مختلف پيشگيری از بارداری از سال1382 تا سال1386 درشهرستان ساری مورد ارزيابی قرار گرفت.
روش‌کار: جامعه آماری اين پژوهش که بصورت مقطعی صورت گرفته است، زنان همسردار 49-15 ساله واجد شرايط برنامه تنظيم خانواده بوده است. نمونه‌گيری به روش سرشماری و اطلاعات از روی زيج‌های حياتی مراکز مذکور استخراج گرديد. الگوی تغييرات زمانی و مقايسه آن با شاخص‌های متناظر استان، با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های آماری آناليز واريانس با تکرار مشاهدات و تست t مورد بررسی قرار گرفت.
نتايج: در اين مدت استفاده از روش‌های کاندوم، آمپول، وازکتومی و کل روش‌های پيشگيری از بارداری سير صعودی و بکار‌گيری روش‌های توبکتومی، IUD، قرص، نور پلانت و روش طبيعی، سيری نزولی داشتند. اين تغييرات برای روش‌های کاندوم، توبکتومی و طبيعی از نظر آماری معنادار (05/0P<) و برای ساير روش‌ها معنادار نبوده است (
05/0P>). اختلاف ميانگين درصدهای روش‌های مختلف پيشگيری از بادرای برای روش‌های کاندوم، آمپول، توبکتومی و قرص در دو مقطع قبل و بعد از اجرای طرح پزشک خانواده، ازنظر آماری معنادار (05/0P<) و برای ساير روش‌ها معنادار نبوده است (05/0P>). نتيجه‌گيری: در اين مطالعه مشخص گرديد که روند کلی استفاده از اکثر روش‌های مطمئن در استان و شهرستان ساری روبه رشد بوده است (توفيقات نسبی حاصل شده است)؛ ولی دو روش قرص و توبکتومی در طول مدت مطالعه، روندی کاملاً نزولی و نسبتاً هماهنگ در استان و شهرستان ساری داشته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله طرح پزشک خانواده،زیج حیاتی،شاخص‌های روش‌های پیشگیری از بارداری،ساری،ایران

عنوان انگلیسی Evaluation the Impact of Family Physician Care Program on Family Planning in Sari from 2003 to 2007
چکیده انگلیسی مقاله Background and objectives: Iranian family physician care program as a new program has begun since 2005 to deliver a better service particularly in primary health care. The objective this survey was to evaluate the impact of this program on family planning in Sari city between 2003-2007.
Methods: This survey was conducted among all women 15-49 years who married. Required data were collected from health files. The pattern of time trend evaluated and relevant indices compared before and after the family physician program.
Results: The application of condom, hormone injection, vasectomy and total modern contraceptives increased but employing the methods of tubectomy, IUD, OCP, Norplant and traditional method were descending. This variability for condom, tubectomy and traditional methods were statistically significant (p<0.05). However for other methods were not statistically significant (p>0.05). Difference of contraceptive using rates in pre and post of the application of program for condom, hormone injection, tubectomy and OCP were statistically significant (p<0.05) and for others were not statistically significant (p>0.05).
Conclusions: It seems relatively success of family physician program on family planning in Mazandaran province however more human resource should be allocated to family planning.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Family physician care program,Family planning,Sari,Mazandaran

نویسندگان مقاله 8778---8779---8780---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-125&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات