۱۳۸۸/۳/۱۱، جلد ۵، شماره ۱، صفحات ۵۷-۶۳

عنوان فارسی آيا می‌خواهيد مفهوم حجم نمونه و توان آزمون‌های آماری را عميق‌تر درک نماييد؟
چکیده فارسی مقاله مبحث حجم نمونه و نحوه محاسبه آن يکی از مباحث بسيار کليدی در تحقيقات علوم پزشکی است که معمولاً محققين و حتی خوانندگان مقالات در اين خصوص سوالات بسياری دارند و اين موضوع نشان می‌دهد که بايد مفاهيم در اين خصوص به زبان ساده ولی دقيق شرح داده شوند. در اين مقاله سعی خواهد شد با زبانی بسيار ساده و با کمترين پيچيدگی آماری، اين مبحث برای خوانندگان غيرآشنا با مفاهيم پيچيده آماری بيان و با ارايه مثال‌های کاملاً مفهومی، عوامل موثر بر حجم نمونه شرح داده شوند. در اين مقاله ابتدا در مورد مفاهيم پايه در محاسبه حجم نمونه مانند مفهوم ميزان اثر (effect size)، مفهوم دامنه و ضريب اطمينان و خطاهای آماری بحث شده و مفروضات مورد نياز برای محاسبه حجم نمونه شرح داده خواهند شد. سپس به بيان فرمول محاسبه حجم نمونه برای برآورد يک ميانگين و يا يک نسبت و همچنين فرمول رايج برای محاسبه حجم نمونه در مقايسه دو ميانگين و يا دو نسبت پرداخته خواهد شد. در ادامه اين سری از مقالات نيز سعی خواهد شد به زوايای فنی‌تر موضوع پرداخته شده و راهکارهای ساده شده‌ای برای محاسبه حجم نمونه در شرايط خاص و تصحيحات مربوطه ارايه گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حجم نمونه،متدولوژی تحقیق،محاسبات آماری،بررسی نقادانه

عنوان انگلیسی Do You Want to Gain a Profound Insight into Sample Size and Statistical Power
چکیده انگلیسی مقاله Sample size estimation is one of the crucial issues in the research methodology in medical sciences. It is an important issue for not only researchers but also readers of medical papers; their frequent questions show how much they need to simple but accurate information. This paper presents the basic concepts of sample size calculation, and simplifies complicated issues using concrete examples to clarify the concept of sample size estimation for none-professional readers in statistics. The paper starts with explaining the basic concepts of sample size calculation such as effect size, confidence interval and confidence coefficient, statistical errors, and assumptions in sample size calculation. Then, it presents the common formulae in the sample size calculation to estimate a mean, a proportion, to compare two means and to compare two proportions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Sample Size,Research methodology,Statistical computation,Critical appraisal

نویسندگان مقاله 8781---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-126&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات