۱۳۸۹/۶/۱۰، جلد ۶، شماره ۲، صفحات ۱-۶

عنوان فارسی مقايسه روش شناسی تحليل مورد- شاهدی لانه گزيده و هم‌گروهی بر روی داده‌های مربوط به بيماری سل شهرستان: يک تجربه
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: مطالعه مورد شاهدی لانه گزيده به عنوان جايگزينی کارا برای مطالعه کوهورت دارای محبوبيت است. هدف از اين مطالعه مشخص کردن نحوه نمونه گيری مورد – شاهدی لانه گزيده از مجموعه داد‌های يک کوهورت در يک نمونه از داده‌های نظام سلامت کشور و مقايسه برآوردهای شاخص رابطه و واريانس آن‌ها در آناليزهای مناسب برای هريک از داده‌ها است.
روش کار:
مطالعه حاضر بر روی نمونه‌ای از داده‌های دفتر سل شهرستان‌های يک دانشگاه در يک فاصله زمانی 1381 تا 1384 (276 نفر) انجام شد. درتجزيه و تحليل با رويکرد همگروهی از روش Cox Regression استفاده شد. برای انجام تجزيه و تحليل با رويکرد مورد شاهدی لانه گزيده، در زمان بروز هر مورد مرگ، سه نمونه تصادفی از بين کسانی که دچار پی‌آمد نشده‌اند انتخاب شد و داده‌ها با روش Conditional logistic Regression تجزيه و تحليل شد. نتايج: نتايج تجزيه و تحليل هر دو رويکرد نشان دادکه جنسيت، محل سکونت و سن بر روی رخداد مرگ تأثيری نداشته و متغير گروه درمانی تنها متغيری است که بر روی رخداد مرگ تأثير معنی‌داری دارد. برای متغيرهای دو حالتی و با اثر ناچيز مانند جنسيت و محل سکونت، کارآيی نسبی مطالعه مورد- شاهد لانه گزيده در حدود 75 درصد است.
نتيجه‌گيری: نتايج تجربی مطالعه حاضر نشان می‌دهد که مطالعه مورد- شاهد لانه گزيده علاوه بر راحت و مقرون به صرفه بودن، دارای اعتباری قابل قياس با آناليز کوهورت اصلی در برآورد rate ratio و واريانس آن است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انالیز همگروهی،مورد شاهد لانه گزیده،سل

عنوان انگلیسی Comparison of Nested Case-control and Cohort Analysis Methodologies using a District TB Registry Data
چکیده انگلیسی مقاله Background and objective: The nested case-control study has become popular as an efficient alternative to the full-cohort design. This study compares the results of a nested case-control analysis approach with the full cohort analysis.
Methods: A cohort of 276 subjects (new cases from a TB registry) was used for this study. Cox Regression model was used for the full cohort analysis. In order to do the nested case-control analysis, for each death, three random controls were selected from those who did not suffer from the outcome at the time of the outcome took place. Case control data was analyzed by the conditional logistic regression model.
Results: Results from both cohort and nested case-control analyses show that treatment group is the only variable that affects on the outcome. Gender, place of residence, and age has no effect on the outcome. For binary exposure variables with trivial effects (e.g. Gender and place of residence), the relative efficiency of nested case-control study design is approximately 75%.
Conclusion: Results of this study show that nested case-control study is not only an easy and cost-effective method for data analysis but also is as robust as cohort analysis in rate ratio and its variance estimation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cohort,Nested case control,Tuberculosis

نویسندگان مقاله 9069---9070---9071---9072---9073---9074---9075---9076---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-79&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات