۱۳۸۹/۶/۱۰، جلد ۶، شماره ۲، صفحات ۷-۱۵

عنوان فارسی بررسی عوامل تسهيل کننده و بازدارنده انجام فعاليت فيزيکی در سالمندان شهر تهران
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: اهميت فعاليت جسمانی مطلوب به عنوان يک عامل بازدارنده وکاهنده خطر در سالمندان کاملاً مشخص است. بررسی حاضربه منظورتعيين عوامل تسهيل کننده و بازدارنده فعاليت جسمانی در سالمندان عضو کانون‌های سالمندی شهرتهران در سال 1387انجام گرفت.
روش کار: اين مطالعه مقطعی با استفاده از تکنيک مصاحبه ساختمند و با استفاده از پرسشنامه چند قسمتی بر روی 400 سالمند انجام پذيرفت. نمونه‌گيری بصورت دومرحله‌ای با استفاده از روش تصادفی سيستماتيک انجام گرفت تحليل داده‌ها با استفاده از نرم افزارSPSS انجام شد.
نتايج: ميانگين سنی افراد مورد مطالعه 49/4 ±07/64سال بود که 53 درصد زندگی بدون تحرک داشتند و 25/30 درصد درمرحله پيش تامل، 75/12 درصد درمرحله تامل، 25/27 درصد آمادگی، 25/6 درصد عمل و 5/23 درصد بودند. از تنبلی و ملاقات با تعداد بيشتری از افراد به ترتيب به عنوان مهم‌ترين عامل بازدارنده و تسهيل کننده نام برده شد. سالمندان متاهل، جوانتر، با شاخص توده بدنی کمتر و سابقه قبلی انجام ورزش و بدون بيماری مزمن فعاليت جسمانی بيشتری داشتند. آناليز رگرسيون نشان داد که دانش ورزشی و منافع درک شده بيشتر و خود کارآمدی بالاتر باعث حرکت افراد در طول مراحل آمادگی رفتار می‌گردند.
نتيجه‌گيری: يافته‌های اين مطالعه نشان داد که عوامل فراونی بر فعاليت جسمانی در افراد سالمند مؤثر است. درک اين عوامل به آموزش دهندگان و ساير متخصصين سلامت در طراحی برنامه‌های مداخلاتی مناسب کمک می‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عوامل تسهیل کننده و بازدارنده،فعالیت جسمانی،سالمند

عنوان انگلیسی To Identify the Facilitator and Barrier Factors of Physical Activity among Elderly People in Tehran
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objective: Physical activity is important for the health of all individuals, however, the determinants of physical activity behavior for elderly remain unexplored in Iran. The purpose of this investigation was to explore a range of factors that influence participation in physical activity for a group pf elderly people in Tehran in 2008.
Methods: This was a population-based study. Structured interviews with a valid questionnaire were employed for this survey. It was carried out on four hundred members of Healthy Association in Tehran. Multistage sampling was used.
Results: The mean age of participants was 64.07 ± 4.49. The prevalence of a sedentary lifestyle among elderly fifty-three (53%) estimated. The prevalence across the stages was as follows: 30.25% in pre contemplation, 12.75%in contemplation, 27.25% in preparation, 6.25% in action and 23.5% in maintenance. Inactive participants perceived that their laziness prevented them from being physically active. Meeting friends was the most important facilitator for participating in physical activity. The individuals who married, younger, lower body Mass index, having no chronic disease, and those with past history of exercise were more likely to adopt, initiate and maintain regular physical activity. Regression analysis showed that the greater knowledge of physical activity, higher Perceived health benefits, more Self efficacy were associated with physical activity.
Conclusion: Knowing the facilitators and barriers factors of physical activity in elderly would help to implement any future intervention for this group of people.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Facilitators factors,Barriers factors,Physical Activity,Elderly

نویسندگان مقاله 9077---9078---9079---9080---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-80&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات