۱۳۸۹/۶/۱۰، جلد ۶، شماره ۲، صفحات ۱۶-۲۴

عنوان فارسی بررسی شيوع اختلالات روانی در جمعيت عمومی شهر کاشان در سال۱۳۸۷
چکیده فارسی مقاله مقدمه وا هداف: سلامت روان يکی از مهم‌ترين موضوعات سلامت عمومی است و سهم عمده‌ای در کاهش بار کلی اختلالات دارد. مطالعه حاضر به منظور ارزيابی شيوع نقطه‌ای اختلالات روانی در افراد 18 ساله و بالاتر شهر کاشان انجام گرفته است. ]
روش کار: اين مطالعه توصيفی مقطعی با استفاده از روش نمونه‌گيری طبقه‌ای تصادفی انجام شد. از پرسشنامه سلامت عمومي GHQ-28)) و مصاحبه بالينی جهت ارزيابی استفاده شد وداده‌ها با استفاده از آزمون آماری X2 ،OR تحليل شدند.
نتايج: شيوع اختلالات روانی در کاشان 29 درصد بدست آمد که در زنان 5/35 % و در مردان 2/21 % بود. اختلالات خلقی (3/9%) و اضطرابی (7/4%) به ترتيب از شايع‌ترين اختلالات بودند. از 505 نفر فرد مبتلا به اختلال روانی، (1/32%) اختلالات خلقی، (6/25%) اختلالات اضطرابی، (2/4%) اختلالات سايکوتيک، (4/3%)اختلالات عصب شناختی، (4/3%) اختلالات تجزيه‌ای، ( 7/23%)دارای ساير اختلالات روانی بودند و8/7 % آن‌ها بيش از يک اختلال داشتند. بيشترين شيوع اختلال روانی در افراد 56 تا 65 سال 8/35 % و افراد همسر فوت شده با 8/35 % و افراد بی سواد با 8/42 % و افراد بيکار 8/38 % بود. رابطه بين جنس، سطح تحصيلات، شغل، وضعيت تاهل و غيره با اختلال روانی معنادار بدست آمد.
نتيجه‌گيری: اين تحقيق نشان می‌دهد که اختلالات روانپزشکی در کاشان از ميزان قابل توجهی برخوردار است بنابراين برنامه‌های پيشگيری و درمان اختلالات روانی در اين شهرمخصوصاً در گروه‌های پرخطر از اولويت‌های مهم به شمار می‌آيد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شیوع،اختلالات روانی،(GHQ،28) پرسشنامه سلامت عمومی،مصاحبه بالینی،کاشان

عنوان انگلیسی Prevalence of Mental Disorders in General Population of Kashan City
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Mental health is one of the most important public health issues, and it has major contribution in decreasing global burden of diseases .the objective of this study was to estimate the point prevalence rate of mental disorders in the population aged 18 years and over in Kashan city in 2009.
Methods: A classified- randomized sampling method was used. The General Health Questionnaire and clinical interview were employed to determine of mental disorders. data were analyzed by using Spss v. 16 and OR, and Chi-square test.
Results: The overall prevalence rate of mental disorders in Kashan was estimated (29%) (Female= 35/5%). The most prevalent disorders were mood disorders and anxiety disorders (9/3%) and (4/7%) respectively. In total five hundred-five (505) individuals with mental disorders, 32.1% had mood disorders, 25.6% had anxiety disorders, 4.2% had psychotic disorders, 3.4 % had neurological disorders, 3.4% dissociative disorders and 23.7% had other disorders. In this study 7.8% of subject had one mental disorder at least. The prevalence rate was high in people aged 56-65 years (35/8%) and widow (35/8%), illiterate (42/8%) and unemployed (38/8%). There were statistically significant differences between genders, education, and occupation and marital status.
Conclusion: Mental disorder has a priority for any intention intervention by health policy makers. It should be taken into account for any future agenda by ministry of health.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Prevalence,Mental disorders,General Health Questionnaire (GHQ-28),Clinical interview,Kashan

نویسندگان مقاله 9081---9082---9083---9084---9085---9086---9087---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-81&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات