۱۳۸۹/۶/۱۰، جلد ۶، شماره ۲، صفحات ۲۵-۳۱

عنوان فارسی پيش بينی روند نارسايی کليه در بيماران با اختلال عملکرد مزمن کليه پيوندی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: از نظربالينی، بيماران با اختلال عملکرد مزمن کليه پيوندی، سير پيشرونده‌ای در تخريب کليه دارند و طی 5 مرحله به رد پيوند می‌رسند. پيش‌بينی اين روند مورد علاقه نفرولوژيست‌ها است. در اين مقاله اين فرآيند را با دو توزيع احتمال ارلانگ و هپيو– نمايی بعنوان توزيع‌های فاز- نوع، مطالعه کرديم.
روش کار: در يک مطالعه تک مرکزی گذشته‌نگر، 214 بيمار با اختلال عملکرد مزمن کليه پيوندی مراجعه کننده به بيمارستان امام علوم پزشکی اروميه طی سال‌های 1376 تا 1384 بررسی گرديد. عملکردکليه باشاخص GFR ارزيابی شد و برمبنای راهنمای بالينی NKF و KCOQI طبقه‌بندی گرديد.
نتايج: در اين بيماران، خطر گذر از مرحله 1 به 2 برابر 0378/0، برای مرحله 2 به 3 برابر 04/0، برای مرحله 3 به 4 برابر 0458/0 و مرحله 4 به 5 برابر 0541/0 با ازاء هر ماه انتظار در آن مرحله است. ميانگن و ميانه زمان انتظار برای رد پيوند به ترتيب 63/91 و 84 ماه برآورد شد احتمال بقاء پيوند تا ماه‌های 18 ام، 58 ام، 118ام و 155ام بعد از پيوند به ترتيب 99/0، 75/0، 25/0 و 10/0 است.
نتيجه‌گيری: يافته‌های اين روش تحليل آماری، کاملاً با تئوری‌ها پيرفيلتراسيون در بيماران مزمن کليوی تطابق دارد و اطلاع بيشتری از فرآيند ديناميکی بيماری می‌دهد که در فهم پاتولوژی بيماری و مديريت بهترآن کمک می کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله توزیع فاز، نوع،توزیع هپیو– نمایی،بقاء پیوند،بیماران پیوند کلیه،اختلال عملکرد مزمن کلیه پیوندی

عنوان انگلیسی The Prediction’s Trend of Graft Survival in Renal Transplantation with Chronic Allograft Dysfunction
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objective: Clinically Chronic Allograft Dysfunction (CAD) is characterized by a progressive decline in Glomerular Filtration Rate (GFR) over time, the pattern of disease progression determined by the five-stage model. In this paper, we used Erlang and Hypo-exponential distributions as Phase- Type distributions to describe hazard of kidney failure at over time in RTR with CAD.
Methods: In a single-center retrospective study, 214 patients with RTR with CAD were investigated at the Emam Hospital of Urmia University of Medical Sciences from 1997 to 2005. Kidney function at each visit assessed with GFR and categorized based on NKF and KCOQI staging system.
Results: The estimated hazard rates of disease progression from stage 1 to 2 , 0.0378 ; from stage 2 to 3 ,0.04 ; from stage 3 to 4 , 0.0458 ; and from stage 4 to 5; 0.0541 were respectively based on each expected month . This estimates yield a mean waiting time of disease progression from stage 1 to Kidney failure or dialysis 91.63 month. The 18th, 58th, 118th and 155th months of death-censored graft survival were 0.99, 0.75, 0.25 and 0.10 respectively.
Conclusions: The findings of this study are compatible with hyperfiltration theory in chronic kidney disease and give us more detailed information about the daynamic process of disease which would help to manage it effictevliy.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Phase-Type distribution,Hypo–exponential distribution,Graft Survival,Renal Transplant Recipients,Chronic Allograft Dysfunction

نویسندگان مقاله 9088---9089---9090---9091---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-82&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات