۱۳۸۹/۶/۱۰، جلد ۶، شماره ۲، صفحات ۳۲-۳۸

عنوان فارسی بررسی تأثير زلزله و هزينه‌های پيشگيری بر ميزان بروز ليشمانيوز پوستی در شهرستان بم مبتنی بر تجربه طبيعی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: بعد از زلزله پنجم دی ماه 1382 بم، ليشمانيوز پوستی نگرانی زيادی برای مردم و مسئولين فراهم نمود. اين مطالعه با هدف تعيين تأثير زلزله و هزينه‌های پيشگيری در ميزان بروز بيماری انجام گرفت.
روش کار: اين تحقيق از نوع مطالعات مبتنی بر مداخله طبيعی است. متوسط هزينه‌های پيشگيری به ازاء هر نفر طی يک سال قبل و سال‌های بعد از زلزله مشخص و ميزان ابتلای ليشمانيوز پوستی از سه سال قبل از زلزله در مناطق مداخله (هزينه شده) و شاهد (هزينه نشده) تعيين گرديد. اطلاعات جمع آوری شده با آمار توصيفی و مقايسه نسبت ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: زلزله ميزان بروز و فراوانی بيماری را تا 2/5 برابر افزايش داده است، هزينه‌های پيشگيری تأثير معنی داری در کنترل بيماری نداشته و متوسط سالانه آن به ازاء هر نفر بعد از زلزله قريب به 20000 ريال بوده است. در مجموع بيش از 6 ميليارد ريال در بخش پيشگيری طی سه سال بعد از زلزله بم هزينه شده است. در حاليکه هزينه سرانه پيشگيری قبل از زلزله کمتر از 5% بعد از زلزله بوده است.
نتيجه‌گيری: نتايج اين مطالعه نشان می‌دهد که اقداماتی مانند سم پاشی،استفاده از پشه بند و توری آغشته به سم به ويژه در حوادث شديد تأثير چندانی در کنترل بيماری ندارند. به نظر می‌رسد مناسب ترين روش برای کنترل ليشمانيوز پوستی نوع شهری آموزش، بيمار يابی و درمان بيماران باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زلزله،لیشمانیوز پوستی،مداخله طبیعی،هزینه‌های پیشگیری،بم

عنوان انگلیسی To Evaluate the Costs of Prevention on Incidence of Cutaneous Leishmaniasis due of Earthquake in Bam
چکیده انگلیسی مقاله Background & objectives: Cutaneous leishmaniasis (CL) is an endemic disease in district of Bam. It has created considerable concerns by people and health authorities. The objective of this study was to assess the effect of the earthquake and costs of prevention on CL prevalence after earthquake
Methods: This research is based on a natural intervention, in which the information related to the costs and prevalence of CL were collected and analyzed three years after the earthquake (2006-2008) and then compared with similar data three years before the earthquake (2000-2002) as control group.
Results: the earthquake increased the CL prevalence approximately 5.2 fold, although the cost of prevention had no significant effect on control of disease. The average cost of prevention was determined to be two US dollars per capita during the years after the earthquake. It figures up an overall estimation of 600000 US dollars for the three years after the earthquake. Meanwhile the cost of prevention before the earthquake was determined less than 5% comparing to after earthquake.
Conclusions: The findings of this cost-analysis showed that the current and conventional methods of CL prevention seem not useful. It could be concluded that current preventive measures such as spraying and impregnated bed nets particularly in natural disasters would have no effect on control of disease. Further researches are needed to find out the best method of prevention of CL disease. At present, it seems that early case-finding and prompt treatment of cases would be a proper method to control anthropometric CL .
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Earth quake,Cutaneous leishmaniasis,Natural intervention,Bam, costs of prevention

نویسندگان مقاله 9092---9093---9094---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-83&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات