۱۳۸۹/۶/۱۰، جلد ۶، شماره ۲، صفحات ۳۹-۴۷

عنوان فارسی مقايسه اثر سه رژيم غذايی دارای روغن ماهی، دارای الگوی چربی مصرفی ايرانی و رژيم استاندارد بر چربی‌های سرم در موش صحرايی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: در مورد اثر نوع چربی رژيم غذايی بر ايجاد حساسيت به انسولين مطالعات محدودی وجود دارد. در اين مطالعه اثر رژيم دارای روغن ماهی، رژيم دارای الگوی اسيدهای چرب دريافتی در رژيم غذايی ايرانی، و رژيم استاندارد بر گلوکز سرم و حساسيت به انسولين در موش صحرايی مقايسه شده است.
روش کار: 30 سر موش صحرايی ماده بطور تصادفی در سه گروه غذايی قرار گرفتند: رژيم غذايی استاندارد (دارای روغن سويا)، رژيم غذايی دارای روغن ماهی و رژيم دارای مخلوط چند روغن با الگوی اسيدهای چرب دريافتی در رژيم غذايی ايرانی. موش‌های صحرايی رژيم‌های مذکور را طی دوران بارداری و شيردهی دريافت نمودند و تغذيه حيوانات متولد شده نيز با رژيم غذايی مانند مادر خود ادمه يافت. ميزان گلوکز و انسولين ناشتای در موش‌های متولد شده در زمان بلوغ اندازه‌گيری و حساسيت به انسولين محاسبه شد. ميانگين مقادير بدست آمده با نرم افزار SPSS و با آزمون‌های ANOVA و Tukey مقايسه گرديد.
نتايج: ميزان انسولين ناشتا در گروه تغذيه شده با روغن ماهی بطور معنی داری کمتر از دو گروه ديگر ( 018/0=p) و حساسيت به انسولين در اين گروه بطور معنی‌داری از دو گروه ديگر بيشتر بود (002/0=p). نتيجه‌گيری: به نظر می‌رسد رژيم غذايی دارای روغن ماهی (دارای اسيدهای چرب امگا-3 طولانی زنجير) در مقايسه با رژيم غذايی دارای روغن سويا (دارای اسيدهای چرب امگا-6) و رژيم با الگوی چربی مصرفی ايرانی (دارای اسيدهای چرب اشباع)، باعث افزايش حساسيت به انسولين در موش صحرايی می‌گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حساسیت به انسولین،گلوکز سرم،روغن ماهی،روغن سویا،موش صحرایی

عنوان انگلیسی Comparison of Effects of Three Diets Containing
چکیده انگلیسی مقاله Methods: Thirty female Wistar rats were randomly allocated to three dietary groups: a standard diet (containing soy bean-oil), diet containing fish oil and diet containing mixed oil which was designed based on Iranian population fatty acid intake. Dams in each group were fed one of the diets during pregnancy and lactation and the pups were also weaned onto the same diet. Fasting serum glucose (Photometry) and insulin (ELISA) in pups were assessed and insulin sensitivity calculated on puberty.
Results: Fasting serum insulin in fish oil-fed group was significantly less than two other groups (P=0.018) and insulin sensitivity in fish oil-fed rats was significantly more than two other groups (P=0.002).
Conclusions: It seems a diet containing fish oil (rich in long chain omega-3 fatty acids) causes more insulin sensitivity comparing to diet containing soy bean oil (rich in omega-6 fatty acids) and diet with Iranian population fatty acid intake pattern (rich in saturated fatty acids).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Insulin Sensitivity,Serum Glucose,Fish oil,Soy bean oil,Rat

نویسندگان مقاله 9095---9096---9097---9098---9099---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-84&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات