۱۳۸۹/۶/۱۰، جلد ۶، شماره ۲، صفحات ۴۸-۵۵

عنوان فارسی اثر تزريق مداوم (اينفيوژن) دوزپائين کتامين برتغييرات هموديناميک در جراحی پيوند عروق کرونر
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: بای پاس قلبی ريوی غالباً سبب بوجود آمدن واکنش‌های هورمونی و استرسزا و متعاقب آن تغييراتی در هموديناميک و خونرسانی بافت‌ها می‌گردد. هدف از اين مطالعه تعيين اثر دوز پائين کتامين بصورت تزريق مداوم، بر روی ثبات هموديناميکی بيمار پس ازجراحی بوده است
روش کار: در اين کار آزمايی بالينی دوسوکور 50 بيمار، که کانديد عمل جراحی تعويض عروق کرونر با استفاده از پمپ قلبی ريوی بودند، بصورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند که يک گروه mcg/kg/min 25/1 کتامين (گروه کتامين ،25 (n= و گروه ديگر نرمال سالين (گروه کنترل ،n=25) را بصورت تزريق مداوم از زمان شروع بيهوشی تا 48 ساعت پس از عمل دريافت کردند. مقياس‌های نشانگرهای هموديناميک در زمان‌های قبل، 4، 24 و 48 ساعت پس از عمل جراحی با استفاده از آزمون آناليز واريانس با تکرار مشاهدات مورد ارزيابی قرار گرفتند.
نتايج: روند تغييرات پارامترهای موردبررسی در زمان‌های قبل،4، 24 و 48 ساعت بعد از عمل جراحی برای پارامترهای فشار خون سيستوليک (0001/P=0)، دياستوليک (P=0001)، تعداد ضربان قلب (004/P=0)، فشار وريد مرکزی (P=0001) و لاکتات (035/P=) در گروه کتامين و دارونما با يکديگر تفاوت آماری معناداری داشتند بطوريکه در مجموع سبب کاهش خونرسانی بافتی گرديد.
نتيجه‌گيری: تزريق مداوم دوز کم کتامين حين عمل جراحی تعويض عروق کرونر و 48 ساعت پس از آن نه تنها سبب بهبود اختلالات هموديناميکی نمی‌شود بلکه می‌تواند خونرسانی بافتی را تا حدودی کاهش دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کتامین،تغییرات همودینامیک،جراحی عروق کرونر،لاکتات،پرفیوژن

عنوان انگلیسی The Effect of Low-Dose Ketamine Infusion on Hemodynamic Change in Coronary Artery Bypass Graft Surgery
چکیده انگلیسی مقاله Background & objectives: Cardiopulmonary bypass often causes a stress hormonal response with subsequent changes in hemodynamic and organ perfusion. Human studies involving cardiopulmonary bypass have shown that very low doses of ketamine can attenuate inflammatory and stress markers, without adverse effects. The aim of this study was to investigate whether low dose infusion of ketamine have hemodynamic stability effect in coronary artery bypass surgery.
Methods: In this double blind-controlled trial, 50 patients undergoing on-pump CABG were randomly assigned to receive either 1.25mcg/kg/min of ketamine infusion (Ketamine group, n=25) or normal saline infusion (Control group, n=25) during 48 hours after induction of anesthesia. hemodynamic measurement including blood pressure, heart rate, central venous pressure, cardiac output, cardiac index, systemic venous resistance, arterial blood gas and lactate were measured previous to induction (T1), 4 h, 24h, and48h after the surgery (T2,T3 and T4). The data were evaluated with using of variance analyzing test and repeated measurement.
Results: There were significant interaction effect between time (pre operation, 4, 24 and 48 hours after operation) and group of study (ketamine and placebo) in assessment of systolic blood pressure (p=0.0001), diastolic blood pressure(p=0.0001), heart rate (p=0.004), central venous pressure (p=0.0001) and lactate (p=0.035). These indicate that ketamine caused decrement in tissue perfusion. Those interactions were not statistically significant for other parameters (p>0.05).
Conclusions: low dose ketamine during and 48 hours after operation not only didn`t show hemodynamic stability effect but also decreased tissue perfusion slightly.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ketamine,Hemodynamic change,Coronary artery surgery,Lactate,perfusion

نویسندگان مقاله 9100---9101---9102---9103---9104---9105---9106---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-85&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات