۱۳۸۶/۶/۱۰، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۱-۹

عنوان فارسی مصرف سيگار در جمعيت ۶۴-۱۵ ساله ی ايران، سال ۱۳۸۴
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: مصرف دخانيات به عنوان يکی از عوامل افزايش دهنده‌ی بار کلی بيماری‌ها مطرح می‌‌باشد که سالانه باعث مرگ 4 ميليون نفر در جهان می‌شود. مطالعه حاضر به دنبال لزوم تغيير در روند رو به افزايش بيماری‌های وابسته به شيوه‌ی زندگی و کمبود مطالعات وسيع در رابطه با الگوی مصرف دخانيات در ايران انجام پذيرفته است.روش کار: روش مطالعه به صورت مقطعی
 (Cross-Sectional) با استفاده از پرسش‌نامه بوده است. انتخاب نمونه‌ها با شيوه نمونه‌گيری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از کل استان‌ها بود که در نهايت تعداد 84706 نفر از کل 89457 مورد رکورد اوليه، پس از غربالگری داده‌ها و حذف موارد مخدوش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: از ميان افراد مورد مطالعه، 7/49% نفر مرد و بقيه زن بودند. از نظر وضعيت تحصيلی 52% بی‌سواد يا کم سواد و بقيه باسواد بودند. محل سکونت 8/64% شهر و بقيه روستا بود. 9/79% افراد غيرسيگاری، 3/15% سيگاری فعال، 1/2% سيگاری غيرفعال و 7/2% سيگاری ترک کرده بودند. بيشترين فراوانی نسبی مصرف سيگار در گروه‌های سنی 35 تا 64 سال بود (001/0>P)، درصد ترک سيگار با افزايش سن، به ويژه در زنان افزايش می‌يابد (001/0>P). فراوانی نسبی مصرف سيگار در مردان بيشتر از زنان است (001/0>P). فراوانی نسبی مصرف سيگار در شهرنشينان پايين‌تر بود (001/0>P). ميانگين تعداد نخ مصرفی سيگار در روز 69/14 بود. فراوانی نسبی مصرف سيگار با افزايش سطح تحصيلات کاهش می‌يابد (001/0>P).
نتيجه گيری:
اين مطالعه که در سطحی وسيع انجام گرفته توانسته است اطلاعاتی پايه را برای مطالعات طولی در آينده فراهم سازد. نياز به وجود و اشاعه برنامه‌های کنترلی در مورد توقف و يا کاهش مصرف و پيش‌گيری از مصرف سيگار در جامعه به خوبی احساس
می شود.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله مصرف سیگار،دخانیات،فراوانی،الگوی مصرف،افراد 15 تا 64 سال،ایران

عنوان انگلیسی Smoking among 15-to 64-Year-Old Iranian People in 2005
چکیده انگلیسی مقاله

Background & Objectives: Tobacco smoking is known to cause a huge burden of disease throughout the world: smoking is responsible for 4 million deaths per year. This study is performed in order to fill the existing gaps in information regarding current trends for lifestyle and tobacco-related disease in Iran.
Methods: This was a cross-sectional study performed with the help of a questionnaire and using a multi-stage cluster sampling method. The final sample size, after the screening of the data, was 84706 out of 89457 records.
Results: From a total of 84706 people in this study, 49.7% were men, 52% were uneducated and 64.8% cane from urban areas; 79.9% did not smoke, 15.3% smoked actively, 2.1% were non-active smokers and 2.7% were ex-smokers. The prevalence of smoking was higher in people aged 35 to 64 years (P<0.001). Quitting rates increased with age, especially in women (P<0.001). Smoking was more prevalent in men (P<0.001) and in rural areas (P<0.001). The average number of cigarettes smoked per day was 14.69. Smoking prevalence was lower among adults with higher levels of education compared to those with lower education levels (P<0.001).
Conclusions: This nationwide survey provides a baseline for future longitudinal studies of smoking in Iran. There is a need for effective smoking prevention and cessation programs with a focus on the young population.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Smoking,Tobacco,Prevalence,Smoking pattern,People aged 15-to 64-year-old,Iran

نویسندگان مقاله 9108---9109---9110---9111---9112---9113---9114---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-165&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات