۱۳۸۶/۶/۱۰، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۱۱-۱۷

عنوان فارسی حساسيت و ويژگی معاينات چشم بدو ورود به مدرسه دانش‌آموزان شهرستان دزفول، ۱۳۸۳
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: شناسايی زودرس اختلالات بينايی سنين پايين با ميزان پاسخ مناسب‌تری همراه است. يکی از راه‌های شناسايی اين اختلالات غربالگری ديد در بدو ورود به مدرسه می‌باشد. با توجه به اهميت اين برنامه‌ها هدف از اين گزارش تعيين اعتبار معاينات چشم بدو ورود به مدرسه در دانش‌آموزان دزفول می‌باشد.
روش کار: طی يک مطالعه مقطعی و با استفاده از نمونه‌گيری تصادفی خوشه‌ای، تعداد 5721 نفر دانش آموز دزفولی از 39 خوشه انتخاب شدند. از افراد شرکت کننده در اين مطالعه اطلاعات مربوط به معاينات ديد 2158 دانش‌آموز که در زمان آغاز سال تحصيلی توسط مربيان و معلمان صورت گرفته بود از پرونده‌های آنان استخراج شد و با نتايج به دست آمده از معاينات اپتومتريست‌ها مقايسه شد. سنجش حدت بينايی اصلاح نشده، توسط اپتومتريست‌ها و مربيان بوسيله چارت E صورت گرفت.
نتايج: معاينات غربالگری انجام شده در دانش‌آموزان شهرستان دزفول بر اساس معاينات اپتومتريست‌ها دارای 25% حساسيت و 6/96% ويژگی بود هم‌چنين ارزش اخباری مثبت و منفی معاينات غربالگری به ترتيب 4/13% و 4/98% بود. اختلاف مشاهده شده حساسيت و ويژگی بين دو جنس از نظر آماری معنی‌دار نيست (۳۵۶/0=P و ۲۲۸/0=P). اختلاف مشاهده شده در شهر و روستا فقط در مورد ويژگی از نظر آماری معنی‌دار است به طوری‌که اين مقدار در روستا بيشتر است (001/0P<).
نتيجه گيری: يافته‌های اين مطالعه نشان می‌دهد که معاينات غربالگری صورت گرفته در مدارس دزفول برای اختلالات بينايی از اعتبار و صحت کافی برخوردار نبوده است و حساسيت کافی برای يافتن موارد را نداشته است. لازم است با همکاری ارگان‌های مربوطه چاره‌ای در اين خصوص انديشيده شود تا موارد منفی کاذب مشاهده شده را در معاينات بدو ورود به مدرسه با غربالگری هوشيارانه‌تر کاهش داد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله حساسیت،ویژگی،معاینات چشم،دانش آموزان،دزفول

عنوان انگلیسی Sensitivity and Specificity of Visual Screening Tests in Dezful Schoolchildren, 2004
چکیده انگلیسی مقاله

Background & Objectives: Early detection can improve the outcome of visual impairment in children, and one method for early detection could be screening of pre-school children with visual acuity tests. The aim of this study was to determine the validity of these tests when they are used on children entering grade school.
Methods: For this cross-sectional study we drew 39 random clusters, comprising a total of 5721 school children. We then used 2158 student files to extract data on tests of vision performed by school health officers and compared these data with data generated by optometrists. Measurement of uncorrected visual acuity was done with the E Chart by both teachers and optometrists.
Results: The sensitivity and specificity of teacher-administered tests were 25.0% and 96.6%, yielding positive and negative predictive values of 13.4% and 98.4%, respectively. Sensitivity and specificity rates did not show any significant difference between male and female populations (P=0.356, P=0.258), but the difference between specificity in urban and rural areas was significant (P<0.001).
Conclusions: Screening tests for visual impairment did not attain the desired level of sensitivity or specificity for case detection in school children. More accurate procedures are required to minimize the number of false negative results.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Sensitivity,Specificity,Pre-school visual screening,Schoolchildren,Dezful

نویسندگان مقاله 9115---9116---9117---9118---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-166&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات