۱۳۸۶/۶/۱۰، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۱۹-۲۴

عنوان فارسی مدل سازی تحليل بقاء با استفاده از مدل کاکس در بيماران مبتلا به سرطان معده
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: سرطان به عنوان يک مسئله مهم بهداشتی در کشورهای صنعتی به شمار می رود و در کشورهای درحال توسعه شيوع بيماری‌های واگير ابعاد جدی اين مسئله را پنهان داشته است. در کشور ما اهميت بيماری در حال افزايش است و در اين ميان سرطان معده در اکثر پژوهش های انجام گرفته پس از سرطان پوست، رتبه اول يا دوم را دارا بوده است. اين سؤال هميشه مطرح بوده است که پس از تشخيص وجود سرطان ميزان بقاء در مبتلايان به عنوان يک شاخص در ارزشيابی کنترل سرطان چقدر است و تغييرات آن با مشخصات فرد بيمار، درجه پيشرفت بيماری و ساير عوامل مؤثر چگونه است.
روش کار: در اين بررسی کليه بيماران مبتلا به سرطان معده در فاصله زمانی 1/1/1380 تا 29/12/1384 ثبت شده در مرکز ثبت تومور استان فارس به صورت سرشماری انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به بقاء بيماران به صورت تلفنی، مراجعه به منازل بيماران و
پرونده‌های پزشکی ايشان و ساير منابع به دست آمد. در نهايت توسط دو روش ناپارامتری برآورد تابع بقاء، کاپلان مير
(Kaplan-Meier) و مدل مخاطره متناسب کاکس (Cox proportional hazard model) و با در نظر گرفتن 05/0 به عنوان سطح معنی‌داری و با استفاده از نرم افزار آماری 13SPSS آناليز داده‌ها صورت پذيرفت.
نتايج: از مجموع 442 بيمار مبتلا به سرطان معده 6/68% (303 نفر) مذکر می-باشند. ميانگين سن مبتلايان 4/58 سال (انحراف معيار = 46/14) می‌باشد. در تحليل تک متغيره با روش کاپلان - مير ارتباط معنی‌داری بين متغيرهايی از جمله سن تشخيص سرطان (001/0>P)، درجه تمايز يافتگی تومور (009/0=P)، متاستاز بيماری (001/0>P) و نوع اولين درمان (001/0>P) با بقاء بيماران مشاهده گرديد. هم‌چنين ارتباط معنی‌داری بين بقاء و جنسيت، گروه قومی، وزن، شاخص توده بدنی (BMI)، مصرف دخانيات، سابقه فاميلی ابتلا به يک نوع سرطان در بستگان نزديک و دور، محل سکونت، بعد خانوار، وضعيت تأهل، شغل مردان و زنان، ميزان درآمد ماهيانه به دست نيامد. درتحليل چند متغيره با مدل کاکس تنها متغيرهای سن تشخيص بيماری، درجه تمايز يافتگی تومور و متاستاز معنی‌دار گرديد.
نتيجه گيری: با توجه به نتايج اين بررسی نياز به تشخيص زودرس سرطان در سنين پائين‌تر و در مراحل اوليه سرطان، جهت افزايش طول عمر بيماران ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله تحلیل بقاء،سرطان معده،کاپلان میر،مدل مخاطره متناسب کاکس،استان فارس

عنوان انگلیسی Modeling Survival Analysis in Gastric Cancer Patients Using the Proportional Hazards Model of Cox
چکیده انگلیسی مقاله

Background & Objectives: Cancer has been traditionally regarded as a fatal disease; it is a major public health problem in many countries throughout the world. In recent years, cancer morbidity and mortality has increased in our country and notably stomach cancer now ranks second or third among all cancers types with regard to morbidity.
Methods: Our study included all gastric cancer patients registered in the cancer registry of Fars province. The patients' survival status was followed using phone calls and death records from hospitals, other medical centers, and the city's cemetery. Data analysis involved the use of the nonparametric Kaplan-Meier and Cox proportional hazards models and was performed with the software package SPSS V.13.
Results: Of the 442 patients with gastric cancer, 303 cases (68.6 percents) were male, and the mean age of patients was 58.41 years (SD=14.46). In univariate analysis with the KM method, a statistically significant association was found between survival rates and the following factors: age at diagnosis (P<0.001), tumor grade (P=0.009), presence of metastases (P<0.001), and type of the initial treatment (P=<0.001). Factors without a significant relationship with the survival rate included sex, ethnicity, weight, BMI, tobacco use, history of cancer in close or distant relatives, place of residence, number of children, marital status, occupation, and income. In Cox regression, only age at diagnosis, tumor grade, and the presence of metastases showed a significant association with survival rates.
Conclusions: Our results imply that early detection of cancer at a lower age and in lower tumor grades could be important for increasing the patients' life expectancy.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Survival analysis,Gastric cancer,Kaplan-Meier,Cox proportional hazards model,Fars province

نویسندگان مقاله 9119---9120---9121---9122---9123---9124---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-167&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات