۱۳۸۶/۶/۱۰، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۳۱-۳۸

عنوان فارسی مطالعه مورد -‌ شاهدی اسهال حاد در کودکان مراجعه‌کننده به بيمارستان دکتر شيخ مشهد در سال ۱۳۸۵
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: تعيين رابطه برخی عوامل دموگرافيک و محيطی مرتبط با شرايط زندگی با بيماری اسهال حاد در کودکان مراجعه کننده به بيمارستان دکتر شيخ مشهد می‌باشد.
روش کار: بيمارستان دکتر شيخ مشهد مرکز تخصصی اطفال در شهر مشهد می‌باشد. 220 مورد و 220 شاهد برای مطالعه انتخاب گرديد. موارد کودکانی که طی سه روز قبل از مراجعه به بيمارستان مدفوع شل و آبکی داشتند و تشخيص پزشک مبنی بر اسهال حاد بود تعريف گرديد و از ميان موارد مراجعه کرده به اورژانس بيمارستان انتخاب شدند. گروه شاهد از همان جامعه موردها انتخاب شد. شاهدها در اورژانس از بيماران سوختگی، تصادفات، بيماری‌های حاد تنفسی، و بيماری‌هايی که واجد شرايط بودند انتخاب شدند.
نتايج: متغيرهای شير مصرفی تا 6 ماهگی، مصرف آنتی بيوتيک طی 15 روز گذشته، شاغل بودن مادر کودک، آشنايی مادر کودک با
 ORS، محل سکونت و قطعی آب طی يک هفته قبل از بيماری، از عوامل مستقلی بودند که با استفاده از مدل‌های رگرسيون لجستيک جداگانه رابطه معنی‌داری از نظر آماری با اسهال حاد در کودکان داشتند. در يک مدل رگرسيون لجستيک چندگانه رابطه بين عوامل فوق به عنوان متغيرهای مستقل و بيماری اسهال حاد مورد بررسی قرار گرفت. مصرف شير خشک قبل از 6 ماهگی (79/5-77/1 :CI95% ،21/3OR=) و مستأجر بودن (71/2-24/1 :CI95% ،83/1OR=) و شاغل بودن مادر (06/5-2/1 :CI95% ،48/2OR=) عوامل مؤثر بر اسهال حاد بودند که در مدل لجستيک چندگانه باقی ماندند و رابطه معنی‌دار با بيماری داشتند.
نتيجه گيری: طی اين مطالعه عوامل خطر محيطی مهمی شناخته شد. گروه‌های در معرض خطر و مادران اطفالی که کودک زير 5 سال دارند بايد از اين عوامل مؤثر آگاه باشند تا بتوانند در جلوگيری از بروز بيماری در کودک‌شان اقدام کنند. جلوگيری از بروز اسهال حاد در کودکان می‌تواند از خسارت‌های مالی سنگينی که به نظام بهداشتی وارد می‌شود محافظت کند.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله اسهال حاد،مطالعه مورد شاهدی،کودکان

عنوان انگلیسی Case-Control Study of Acute Diarrhea in Children Referred to Dr Sheykh Hospital, Mashhad in 2006
چکیده انگلیسی مقاله

Background & Objectives: To determine the risk factors for acute diarrhea disease in children.
Methods: This study involved 220 cases and 220 controls in Dr. Sheykh Hospital, a specialzed pediatric hospital in Mashhad. Cases were children seen in the emergency department with loose watery feces, diagnosed as acute diarrhea by the physician. The controls were selected from the same setting as the cases and included children with traumas, burns, acute respiratory complaints and other diseases.
Results: In univariate logistic regression, variables having a significant relationship with acute diarrhea disease included formula feeding in the first 6 months of life, antibiotic therapy over the preceding 15 days, mother's employment, mother's acquaintance with oral rehydration solutions, place of residence, and disruption in the water supply in the week before illness. We performed multiple logistic regression to examine the role of these variables as independent risk factors for acute diarrhea. Use of formulas before 6 months of age (OR=3.21, 95%CI: 1.77-5.79), and type of residence (OR=1.83, 95%CI: 1.24-2.71), and mother's employment (OR=2.48, 95%CI: 1.2-5.06) were the factors that remained in the multiple logistic model and had a significant relationship with the disease.
Conclusions: This study identified some environmental risk factors for acute diarrhea disease. High-risk groups and mothers of children under 5 years of age should be aware of these risk factors in order to prevent disease in their children. Prevention of acute diarrhea in children can significantly reduce the current burden on the health system.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Acute diarrhea,Case-Control study,Children

نویسندگان مقاله 9131---9132---9133---9134---9135---9136---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-169&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات