۱۳۸۶/۶/۱۰، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۳۹-۴۶

عنوان فارسی ميزان توافق تشخيص های موجود در پرونده بيمارستانی و علت مرگ ثبت‌شده در گواهی فوت در بيمارستان لقمان حکيم طی سال ۱۳۸۴
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: نقش و اهميت اطلاعات و آمار صحيح در ارتقا امر بهداشت و درمان در سطح جامعه بر هيچ کس پوشيده نيست. در اين ميان وجود پايگاه اطلاعات صحيح از مرگ و مير در جامعه امری ضروری است. تشخيص‌نويسی پزشکان، به خصوص علت زمينه‌ای مرگ ثبت‌شده در گواهی فوت، چنانچه دقيق و صحيح باشد، نقش مهمی در ايجاد چنين پايگاهی ايفا می‌کند. هدف از انجام اين تحقيق ارزيابی ميزان توافق تشخيص های مختلف در پرونده پزشکی بيماران فوت‌شده و مقايسه آن با علت مرگ ثبت‌شده در گواهی فوت است.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع مقطعی می باشد که در آن از بين 659 پرونده مربوط به بيماران فوتی بيمارستان لقمان حکيم طی سال 1384، به صورت تصادفی سيستماتيک 290 پرونده بررسی شد. از پرونده‌های مورد بررسی که براساس شماره پرونده از بخش بايگانی بيمارستان انتخاب گرديدند، نوع تخصص پزشک معالج و اطلاعات هويتی بيماران استخراج گرديد. به علاوه کد تشخيص‌های اوليه، تشخيص نهايی و کد علت خارجی ثبت شده در فرم پذيرش وهم‌چنين کد علت زمينه‌ای درج شده درگواهی فوت مطابق با کتاب دهمين ويرايش طبقه بندی بين المللی بيماری‌ها (10ICD-) ثبت گرديد. وضعيت توافق يا عدم توافق تشخيص اوليه با نهايی و هم‌چنين تشخيص نهايی با علت زمينه‌ای مرگ در رابطه با تخصص پزشکان به وسيله آزمون دقيق فيشر مورد سنجش قرار گرفت. ضمناً بررسی توافق بين تشخيص اوليه و نهايی هم‌چنين توافق بين تشخيص نهايی و علت زمينه-ای مرگ به کمک ضريب کاپا انجام گرفت.
نتايج: در اين بررسی ضريب توافق کاپا برای تشخيص اوليه و نهايی 83/0 و ضريب فوق برای تشخيص نهايی و علت زمينه ای مرگ 95/0 محاسبه گرديد. آزمون دقيق فيشر نشان داد که بين وضعيت توافق تشخيص اوليه و نهايی و هم‌چنين وضعيت توافق تشخيص نهايی و علت زمينه ای مرگ با تخصص پزشکان ارتباط معنی-دار آماری وجود ندارد. (در هر دو مورد 01/0P>). در62% از فوت‌شدگان علت خارجی در مرگ دخيل نبود. از 38% مرگ و مير با دخالت علل خارجی 21% مسموميت به قسط خودکشی، 12% مسموميت تصادفی توسط مواد زيان آور، 4% به علت تصادفات موتورسواران و 1% مربوط به ساير علل بود.
نتيجه‌گيری: در اين تحقيق توافق بالايی ميان تشخيص اوليه و نهايی و هم چنين تشخيص نهايی و علت زمينه ای مرگ در بعضی از تخصص ها ديده شد در حالی که چنين توافقی در ساير موارد مشاهده نشد. اگرچه اين اختلاف از نظر آماری معنی-دار نبود ولی اين امر معرف نقص سيستم ثبت مرگ در کشور ما (به خصوص در بعضی از تخصص ها) می باشد. با توجه به اهميت تشخيص نويسی دقيق پزشکان، به خصوص تشخيص های مربوط به مرگ و مير، لازم است تا اين تشخيص‌ها به صورت صحيح و دقيق و در همه انواع تخصص ها ثبت شود تا زمينه صحيح مقايسه علت مرگ ثبت شده در کشور با آمارهای ثبت شده جهانی فراهم شود.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله علت زمینه ای مرگ،گواهی فوت،علت خارجی مرگ،تشخیص اولیه،تشخیص نهایی

عنوان انگلیسی Studying the Degree of Diagnostic Agreement between Medical Records and Death Certificates in Loghman Hospital in 2005
چکیده انگلیسی مقاله

Background & Objectives: There is little doubt about the importance of accurate statistics and reliable information in the promoting community health and optimizing health care. Therefore, the existence of a correct, accurate and up to date database is an absolute necessity. Accurate identification of the cause in death certificates can make an invaluable contribution to the development of such a database. The purpose of this research was to assess the current defects and shortcomings in death certificates and to evaluate the degree of agreement between the diagnoses recorded in hospital files those figuring on death certificates.
Methods: This was an analytic cross-sectional study. In this survey of 659 medical records of dead patients in Loghman Hospital, during 2005, 290 medical records were selected using a systematic sampling method. The selection of these records were based on record numbers in the archives and involved the extraction of the following data: the physician's field of specialty, the patient's identity, code for the main diagnosis, the code for the external cause on the admission form, and the code for the cause of death on the death (as defined in ICD-10) was recorded. The agreement between primary and final diagnoses and also the agreement between final diagnosis and the cause of death were assessed in relation with the physician's specialty; using Fisher's Exact Test. Overall agreement between different diagnoses was measured using the kappa statistic.
Results: The degree of agreement between primary and final diagnosis was very good (k = 0.83) and agreement between final diagnosis and cause of death was excellent (k = 0.95). Fisher's exact test showed that agreement between primary and final diagnoses and between final diagnoses and cause of death doesn't depend on the physician's specialty (in both cases p>0.01). In 62% percent of the cases death had occurred without interference from an external cause. Among the 38% in which there was an external cause, 21% involved poisoning with suicidal intent, 12% were due to accidental poisoning, 4% were motor accidents, and 1% were due to other reasons.
Conclusions: There was a high degree of agreement between different diagnoses in some specialties, while didn't observe such agreement in other specialties. Since accurate diagnosis helps in identifying the cause of death and death information is an important indicator of health at community level, we recommend that physicians pay greater attention to accurate recording of the cause of death. This will make it possible to draw meaningful comparisons between the causes of death in Iran and those in other countries.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Underlying cause of death,External cause of death,Primary diagnosis,Final diagnosis,Death certificate

نویسندگان مقاله 9137---9138---9139---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-170&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات