۱۳۸۶/۶/۱۰، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۴۷-۵۱

عنوان فارسی عوامل مؤثر بر اپيدمی وبای استان مرکزی در تابستان ۱۳۸۴
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: از اواخر تير ماه سال 1384 بر اساس گزارش مرکز مديريت بيماری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همه‌گيری موارد اسهال حاد آبکی ناشی از ويبريو کلرا سروتيپ اينابا در کشور شروع شد. در اين زمينه در طی مدت همه‌گيری تعداد 16 بيمار وبايی از نوع اينابا در استان مرکزی نيز شناسايی شدند. هدف از اين مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر اين همه‌گيری در استان مرکزی بوده است.
روش کار: مطالعه حاضر يک مطالعه مورد شاهد همسان شده بر اساس سن و جنس است که درآن موردها شامل تمام موارد اسهال حاد آبکی گزارش شده در تابستان 1384 و ساکن استان مرکزی و شاهدها از همسايه‌های آن‌ها بوده‌اند. برای محاسبه مقدار اثر از محاسبه نسبت شانس جفتی با رگرسيون لجستيک شرطی استفاده شد. دراين مطالعه P-Value کم‌تر از 05/0 به عنوان سطح معنی‌داری آماری تلقی شد.
نتايج: تعداد 16 بيمار به عنوان مورد با 32 شاهد مقايسه شدند که بر اساس نتايج به دست آمده نسبت شانس محاسبه شده برای مصرف سبزی (98/35- 25/2:CI95% ،9=OR) بوده است. برای گرم کردن مناسب غذای مانده برای مصرف اين مقدار (022/1- 015/0=CI95% ،12/0=OR)، نامناسب شستن سبزی و ميوه (06/21-88/0=CI95% ،29/4=OR) و مصرف بستی غيرپاستوريزه (83/24- 99/=CI95% ،96/4=OR) بوده است.
نتيجه‌گيری: اگرچه در طی همه‌گيری اخير تعداد کمی از موارد در استان بروز کرد ولی با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه به نظر
می‌رسد آموزش بهداشت در زمينه پيشگيری از وبا می‌تواند نقش مؤثری در جلوگيری از همه‌گيری‌های آينده داشته باشد. اين آموزش بيشتر بايد در جهت رعايت بهداشت فردی، استفاده مناسب از غذاهای قابل آلوده شدن باشد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله وبا،همه گیری،استان مرکزی،اینابا

عنوان انگلیسی The Association of a Number of Risk Factors with the Cholera Outbreak of Markazi Province, 2005
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: The summer of 2005 witnessed an outbreak of cholera in Iran due to V. cholera, Inaba serotype. During the outbreak, there were 16 registered cases in Markazi Province. The aim of this study was to determine the risk factors for cholera outbreak in this part of the country.
Methods: This was a case-control study in which cases were matched to controls on age and sex. All of the reported cases were compared with controls from the same neighborhood, with 2 controls selected for each case. We used paired odds ratios and conditional logistic regression to show the effect of each putative risk factor, and p values of < 0.05 were considered as statistically significant. Results: Multivariate results from 16 cases and 32 controls showed significant associations between the cholera outbreak and the following set of factors: eating raw vegetable (OR=9, 95%CI: 2.25-35.98), proper warming of refrigerated food (OR=0.12, 95%CI: 0.015-1.022), inadequate washing of fruits and vegetables (OR=4.29, 95% CI: 0.88-21.06) , and eating non-pasteurized ice creams (OR=4.96, 95%CI: 0.99-24.83).
Conclusions: Although the number of reported cases was small in Markazi Province, the results show that education in personal hygiene is important in the prevention of a cholera outbreak.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cholera, Outbreak, Markazi province, Inaba

نویسندگان مقاله 9140---9141---9142---9143---9144---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-171&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات