۱۳۸۶/۶/۱۰، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۵۳-۵۹

عنوان فارسی ارتباط ميان مواجهه با آلودگی هوا و آغاز حملات سندرم حاد قلبی در بيمارستان قلب تهران با روش مورد - متقاطع
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: شواهد اخير گويای اين مطلب هستند که مواجهه طولانی مدت با آلودگی هوا موجب پيشرفت وتشديد آترواسکلروز، افزايش خطر بيماری‌های قلبی - روقی و مرگ می‌شود. مواجهات کوتاه مدت ممکن است موجب ترمبوز و حوادث حاد ايسکميک گردد. از آن‌جا که اين يافته‌ها ناکامل و متناقضند مطالعات بيشتری مورد نياز است. اين مطالعه به منظور ارزيابی ارتباط ميان آلودگی هوا
( PM10و CO) و پذيرش اورژانسی در بيمارستان به علت سندرم حاد قلبی (ACS) به صورت يک مطالعه مورد-متقاطع انجام شد.
هم‌چنين در اين مطالعه ويژگی‌های فردی به عنوان تعديل کننده اثر مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: دويست و پنجاه بيمار ساکن تهران که با تشخيص سندرم حاد قلبی از 15 فروردين تا 20 خرداد 1386 بستری شده بودند تحت مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات فردی از جمله جنسيت، سن، تاريخ بستری، تاريخ شروع علائم، بيماری‌های همراه (فشارخون، ديابت) و وضعيت سيگار کشيدن افراد در دسترس بود. داده‌های روزانه و ساعتی آلودگی هوا از شرکت کنترل کيفيت هوا اخذ شد. در اين مطالعه فاکتورهای هواشناسی، استرس، فعاليت فيزيکی و روز تعطيل هفته به عنوان متغير مخدوش کننده در مطالعه وارد شد.
نتايج: ارتباط مثبت معنی‌داری بين سندرم حاد قلبی و ميانگين 24 ساعته مونوکسيد کربن (34/1-03/1
 :CI95%، 18/1=OR) به ازای افزايش هر واحد مونوکسيد کربن يافته شد ولی ارتباط سندرم حاد قلبی و ميانگين 24 ساعته ذرات معلق کوچک‌تر از 10 ميکرون (01/1-99/0 :CI95%، 005/1=OR) از لحاظ آماری معنی‌دار نبود. ارتباط ميانگين 24 ساعته مونوکسيد کربن و سندرم حاد قلبی در سطوح جنس متفاوت بود و زنان حساس‌تر از مردان (26/2-25/1 :CI95%، 75/1=OR) بودند ولی ارتباط سندرم حاد قلبی و ميانگين 24 ساعته ذرات معلق کوچک‌تر از 10 ميکرون در سطوح متغيرهای تعديل کننده اثر تغييری نکرد.
نتيجه‌گيری: نتايج اين مطالعه نشان داد که افزايش ميانگين 24 ساعته
 CO باعث افزايش خطرACS می‌گردد که اين خطر برای زنان بيشتر از مردان بود. در اين مطالعه هيچ ارتباطی ميان ACSو ميانگين 24 ساعته ذرات معلق کوچک‌تر از 10 ميکرون يافت نشد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله سندرم حاد قلبی،آلودگی هوا،مطالعه مورد،متقاطع

عنوان انگلیسی Relation between Air Pollution Exposure and Onset of Acute Coronary Syndrome in Tehran Heart Center Using a Case-Crossover Design
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Recent evidence suggests that long-term exposure to air pollution contributes to progression of atherosclerosis and the risk of cardiac morbidity and mortality; short-term exposure may also lead to thrombosis and acute ischemic events. To evaluate the relation between the levels of major air pollutants (CO and PM10) and hospital admission for acute coronary syndrome (ACS) in Tehran, we performed a case-crossover design and checked whether individual characteristics act as effect modifiers.
Methods: We selected 250 Tehran residents who had been hospitalized with an acute coronary syndrome from 4th of April to 10th of June, 2007. The following individual data were gathered: sex, age, date of hospitalization, and coexisting illnesses (hypertension, diabetes). Daily air pollution data were taken from the Air Quality Control Center. Temperature, humidity, stress, physical activity and weekend days were treated as confounding variables, and a conditional logistic regression model was used for statistical analysis.
Results: We found a positive association between ACS and average 24-hour CO levels. The OR for each unit increase of the average 24-hour CO was 1.18 (95%CI: 1.03-1.34). The relation between ACS and 24-hour average PM10 did not reach statistical significance (OR for average 24-hour PM10 was 1.005, 95%CI: 0.99-1.01). The association between ACS and 24-hour average CO tended to be stronger in women (OR=1.68 for each unit increase, 95%CI: 1.25-2.26). The relation between 24-hour average PM10 and ACS did not change across the layers of the effect modifiers.
Conclusions: The results suggest that an increase in average 24-hour CO levels will augment the risk of ACS, and the effect is stronger in females. On the other hand, we were unable to document an association between ACS and average 24-hour PM10 levels.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Acute coronary syndrome, Air pollution, Case - Crossover study

نویسندگان مقاله 9145---9146---9147---9148---9149---9150---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-172&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات