۱۳۸۶/۶/۱۰، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۶۱-۶۵

عنوان فارسی مطالعه مورد -‌ شاهدی مقايسه گروه های خونی در معتادان متقاضی ترک و اهداءکنندگان خون
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: اعتياد و سوءمصرف مواد يکی از بحران‌های چهارگانه در جهان برشمرده می‌شود. نخستين گام مبارزه با هر پديده اجتماعی و يا بيماری شناخت صحيح آن است. اين مطالعه صرفاً با هدف تعيين ارتباط بين گروه‌های خونی و گرايش به اعتياد به صورت مورد ـ شاهدی در دو گروه معتادان مراجعه‌کننده به کلينيک ترک و اهداءکنندگان خون مراجعه‌کننده به سازمان انتقال خون در شهر بم انجام شد.
روش‌ کار: اين مطالعه تحليلی به صورت مورد شاهدی می‌باشد که حجم نمونه شامل 249 نفر معتاد خودمعرف به کلينيک ترک به عنوان گروه مورد و 360 نفر داوطلب گروه شاهد شامل اهداءکنندگان خون و مراجعه‌کننده به سازمان انتقال خون در شهر بم می‌باشد. خصوصيات دموگرافيک و گروه‌های خونی و RH دو گروه با نرم افزار SPSS و آزمون کای دو تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: نتايج اين تحقيق نشان داد فراوانی گروه خوني  AB به نحوه معنی‌دار بين معتادان بيش از گروه شاهد بوده است.
نتيجه‌گيری: مطالعات زيادی ارتباط گروه خونی و فاکتور
 RH را با بيماری‌های عفونی، غيرعفونی، روانی و اجتماعی گزارش نموده‌اند. نتايج اين تحقيق نشان داد که رابطه معنی‌داری بين گروه‌های خونی و اعتياد وجود دارد. در مجموع به نظر می‌رسد احتمالاً ژنتيک در گرايش به اعتياد نقش داشته باشد که می‌تواند زمينه تحقيقات وسيعی برای متخصصين ژنتيک، ايمونولوژيست و رشته‌های وابسته را فراهم نمايد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله گروه خونی،اعتیاد

عنوان انگلیسی Comparing the Distribution of Blood Groups between Volunteer Blood Donors and Drug Rehabilitation Clients in Bam, Case-Control Study
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Drug abuse and addiction is one of the four major crises in the world. The first step in combating any disease or social problem is proper organization. The aim of this case-control study was comparing the distribution of blood groups between healthy blood donors and clients of drug rehabilitation clinics in the city of Bam.
 Methods: In this case-control study, cases were 249 drug users attending the city's rehabilitation clinic. Controls included 360 healthy blood donors at the headquarters of the Blood Transfusion Organization in Bam. We extracted and analyzed data on demographic characteristics, blood group and RH, using the software package SPSS.
Results: This study showed that the AB blood type is more common in drug addicts than in healthy blood donors.
Conclusions: Many studies have reported that an association between ABO blood groups/ RH and various health outcomes such as infections and non-infectious diseases as well as mental and social problems. Our study showed that there is a significant relationship between drug addiction, AB blood type, and negative RH. It therefore seems that genes play a role in the tendency towards addiction. This investigation may be valuable in the sense that it may prompt further research in fields such as genetic, immunology and other related disciplines.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Blood groups, Addiction

نویسندگان مقاله 9151---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-173&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات