۱۳۸۶/۶/۱۰، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۶۷-۷۵

عنوان فارسی مقايسه اثر رژيم غذايی دارای روغن ماهی با رژيم غذايی دارای الگوی چربی مصرفی ايرانی و رژيم استاندارد بر ايجاد آترواسکلروز آئورت در موش صحرايی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: نتايج مطالعات در مورد اثر نوع چربی دريافتی در رژيم غذايی بر روند ايجاد آترواسکلروز در عروق متفاوت است. در اين مطالعه اثر روغن ماهی و رژيمی که دارای الگوی چربی‌های دريافتی در رژيم غذايی ايرانيان است، با رژيم غذايی استاندارد بر ايجاد آترواسکلروز در موش صحرايی مورد مقايسه قرار گرفته است.
روش کار: سی سر موش صحرايی ماده در دوران بارداری و شيردهی با سه نوع رژيم غذايی تغذيه شدند، رژيم استاندارد موش صحرايی (که چربی آن تنها از روغن سويا تشکيل می‌شود)، رژيم غذايی دارای روغن ماهی و رژيم دارای الگوی چربی‌های دريافتی در رژيم غذايی ايرانی (شامل کره، روغن نباتی جامد و روغن مايع آفتابگردان). موش‌های صحرايی متولد شده نيز پس از از شيرگيری با همان رژيم غذايی مادر تغذيه شدند. مراحل ايجاد آترواسکلروز در موش‌های متولد شده در دو زمان از شيرگيری و بلوغ ارزيابی شد. ميانگين مقادير به دست آمده با نرم افزار SPSS و از طريق آزمون کروسکال واليس مقايسه گرديد.
نتايج: ميزان رگه چربی وضخيم‌شدگی انتيما در آئورت هم در زمان از شيرگيری و هم در زمان بلوغ در موش‌های صحرايی تغذيه شده با رژيم استاندارد به طور معنی‌داری کم‌تر از دو گروه ديگر بود. رژيم غذايی دارای روغن ماهی و رژيم دارای الگوی چربی مصرفی ايرانی نسبت به رژيم استاندارد باعث آسيب آترواسکلروتيک بيشتر در آئورت گرديدند.
نتيجه‌گيری: به نظر می‌رسد رژيم غذايی که نسبت اسيدهای چرب امگا-3 به امگا-6 آن حدود 6 به 10 باشد (رژيم دارای روغن ماهی در پژوهش حاضر)، باعث تشديد آترواسکلروز در آئورت می‌گردد. هم‌چنين به نظر می‌رسد که رژيم غذايی فعلی جامعه ايران که دارای اسيدهای چرب اشباع فراوان است،آترواسکلروز را در آئورت تشديد می‌کند.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله روغن ماهی،روغن سویا،الگوی چربی ایرانی،موش صحرایی،آترواسکلروز،آئورت

عنوان انگلیسی Comparison of the Atherogenic Effects of a Standard Diet with Diets Containing Fish Oil and Mixed Oils
چکیده انگلیسی مقاله Background and Objectives: There are conflicting data on the effects of different types of fat on aortic atherosclerosis. This study used Wister rats to compare the atherogenic effects of a standard diet with a diet containing fish oil and another diet containing mixed oils (typical of the current consumption pattern in Iran).
Methods: Thirty female Wistar rats were randomly assigned to three diet groups: a standard diet (containing soy bean-oil as the only dietary fat), a diet containing fish oil and another diet which contained mixed oils and was designed on the basis of the current fat consumption pattern in Iran (butter, hydrogenated vegetable oil and sunflower oil). Mothers in each group were fed the same diet during pregnancy and lactation; the litters were also weaned onto the same diet. Aortic samples were taken from the offspring at the time of weaning and puberty. Data were analyzed using SPSS software; Kruskal-Wallis test was applied for comparison among groups.
Results: Rats that were fed soy bean oil showed less extensive fatty streaks and intimal thickening of aorta on weaning and at puberty. Rats fed fish oil and mixed oils showed more atherosclerosis lesions compared to those receiving soy bean oil.
Conclusions: It seems that diets with an omega-3 to omega-6 ratio of 0.6 can enhance aortic atherosclerosis. Diets with an Iranian fat consumption pattern also increase aortic atherosclerotic lesions because they contain substantial amounts of saturated fat.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fish oil, Soy bean oil, Iranian fat consumption pattern, Rat, Arthrosclerosis, Aorta

نویسندگان مقاله 9152---9153---9154---9155---9156---9157---9158---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-174&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات