۱۳۹۱/۱۲/۱۱، جلد ۲۳، شماره ۲، صفحات -

عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Kabuki Make-Up Syndrome with Bilateral Dislocation of the Hip
چکیده انگلیسی مقاله No abstract Available Key words: Kabuki Make Up Syndrome; Children; Dislocation of The hip  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله 11128---11129---

نشانی اینترنتی http://ijp.tums.ac.ir/index.php/ijp/article/viewArticle/1633
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Letter to Editor
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات