۱۳۹۱/۱۲/۱۱، جلد ۲۳، شماره ۲، صفحات -

عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Pulmonary Hypoplasia Associated with Multiorgan Developmental Abnormalities: –a Rare Case Report
چکیده انگلیسی مقاله Key words: Cavernous Transformation of the Portal Vein; Pulmonary Artery Hypoplasia; Pulmonary Hypoplasia; Respiratory System; Multiorgan Developmental Abnormalities
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله 11133---11134---11135---11136---11137---

نشانی اینترنتی http://ijp.tums.ac.ir/index.php/ijp/article/viewArticle/1599
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Letter to Editor
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات