۱۳۹۱/۱۲/۱۱، جلد ۲۳، شماره ۲، صفحات -

عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Affective disorder as the first manifestation of methylmalonic acidemia: a case report
چکیده انگلیسی مقاله No Abstract Available Key words: Adolescent; Metabolic Disorder; Methylmalonic Acidemia; Affective Disorder; Psychiatric Disorder
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله 11138---11139---11140---11141---

نشانی اینترنتی http://ijp.tums.ac.ir/index.php/ijp/article/viewArticle/1488
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Letter to Editor
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات