مشاهده نشریهعنوان فارسی شنوايی شناسی
عنوان انگلیسی Audiology
عنوان مختصر (انگلیسی) aud
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه فارسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز- EN
کد مجله (doi) 000
کد مجله (pii)
کد مجله (issn)
کد مجله (eissn) 2008-2657
کد مجله (كتابخانه ملی) 000
کد مجله (hbi) 104
کد مجله (جهاد دانشگاهی) 000
کد مجله (وزارت علوم)
کد مجله (magiran)
کد مجله (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ سه ماهانه (فصلنامه)
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه aud.tums.ac.ir
نشانی دبیرخانه - فارسی تهران - خيابان انقلاب - پيچ شميران - نبش صفی عليشاه -دانشکده توانبخشی - گروه شنوايی شناسی
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه 021-77530636
دورنگار 021-77530636
مدیر مسئول مهین صدائی، -
سردبیر محمد اکبری، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده يكتاوب
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست