مشاهده نشریهعنوان فارسی Iranian Journal of Psychiatry
عنوان انگلیسی Iranian Journal of Psychiatry
عنوان مختصر (انگلیسی) journal117
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه انگلیسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز- EN
کد مجله (doi)
کد مجله (pii)
کد مجله (issn) 1735-4587
کد مجله (eissn) 2008-2215
کد مجله (كتابخانه ملی)
کد مجله (hbi) 117
کد مجله (جهاد دانشگاهی)
کد مجله (وزارت علوم)
کد مجله (magiran)
کد مجله (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ سه ماهانه (فصلنامه)
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه http://ijps.tums.ac.ir/index.php/ijps
نشانی دبیرخانه - فارسی تهران خيابان کارگر جنوبی بيمارستان روزبه مرکز تحقيقات روانپزشکی و روانشناسی
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه 021-55413540
دورنگار 021-55419113
مدیر مسئول محمدرضا محمدی، -
سردبیر محمدرضا محمدی، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده OJS
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست